CSR Odpowiedzialny biznes

print

W ostatnim roku znacznie wzrosła ilość firm, które pojawiają się w przeglądarce Google na hasła:

Odpowiedzialny biznes,

Etyka biznesu,

Zrównoważony rozwój,

CSR (Corporate Social Responsible),

Ethical Corporation,

Accountability.

Budzi to optymizm, szczególnie, jeżeli poza sformułowaniem i ogłoszeniem w Internecie strategii zrównoważonego rozwoju danej jednostki organizacyjnej, mamy przełożenie tej strategii na plany działań i cały wewnętrzny system zarządzania i współpracę z interesariuszami.

Szkoda, że w zasadzie tylko media z branży ochrony środowiska o tym piszą.

W Polsce Ministerstwo Gospodarki ma aktualnie wiodącą rolę we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Brakuje koordynatora zarządzającego zrównoważonym rozwojem Polski na szczeblu Rządu RP. 

Biznes w Polsce, niezależnie od rządzących ugrupowań, ma szanse realizować zasady zrównoważonego rozwoju.

Wiek IXX był wiekiem przemysłu, wiek XX wiekiem nauki i komputera, wiek XXI, zdaniem ekspertów, będzie wiekiem włączenia do działalności biznesu potrzeb społeczności i szacunku dla środowiska naturalnego.

W ubiegłym roku CSR stał się nawet obszarem polityki państwa w kilku krajach europejskich i na świecie. Rządy wielu państw doceniły znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu.  Toczy się dyskusja na temat nowej roli biznesu w społeczeństwie.

W lipcu 2008 roku opublikowany został w dokumencie COM(2008) 397 Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów dotyczący planu działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej.

Już w 2006 roku Komisja wydała dokument COM(2006) 136 Komunikat w sprawie uczynienia Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.