Deklaracja kultury firmy w duchu zrównoważonego rozwoju

print

Kulturę można określić jako ogół wytworów  ludzi, zarówno wytworów materialnych, jak i niematerialnych (duchowych, symbolicznych, takich jak wzory myślenia i zachowania).

DEKLARACJA KULTURY FIRMY W DUCHU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU powinna zawierać  następujące deklaracje:

– deklarację wdrożenia systemu zarządzania postępem na drodze do zrównoważonego rozwoju,

– deklarację wdrożenia publicznie dostępnego raportu z rocznej działalności w układzie GRI (Global Reporting Initiative) lub w podobnym układzie, i poddawania go audytowi  niezależnej jednostce (uczelnia, instytut, firma doradcza, itp.),

– deklarację  wytwarzania produktów, czy dostarczania na rynek usług coraz bardziej energooszczędnych, wodo-oszczędnych, z coraz mniejszą materiałochłonnością, z coraz niższą, bezpośrednią i pośrednią, emisją CO2 i innych gazów cieplarnianych, ze zmniejszającą się emisją bezpośrednią i pośrednią ogółu zanieczyszczeń z procesów, ze zwiększającym się udziałem zużycia zielonej energii, ze zwiększającym się korzystaniem z lokalnych materiałów i surowców, z minimalizacją odpadów i nowoczesną gospodarką odpadami, ze zwiększającą się obsługą recyklingu sprzedanych produktów, produktów i usług nie wpływających negatywnie na ekosystemy (bioróżnorodność), nie powodujących zagrożenia zdrowia ludzi, z wydłużonym cyklem życia poprzez zabezpieczenie dostępności części zamiennych przez cały okres planowanego życia produktu;

– deklarację oszczędniejszego użytkowania energii, wody i materiałów na cele pozaprodukcyjne,

– deklarację uniezależniania się od dostawców energii z uwzględnieniem zielonej energii,

– deklarację minimalizacji potrzeb transportu indywidualnego oraz ekologicznej i finansowej optymalizacji floty transportowej i jej użytkowania,

– deklarację dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy,

– deklarację ustawicznego kształcenia pracowników z uwzględnieniem roli słowa, muzyki (sztuki) i ruchu w rozwoju kreatywnej jednostki,

– deklarację wspomagania prewencji zdrowia,

– deklarację tolerancji dla odmienności kulturowej,

– deklarację zwiększania procentowego udziału zielonych zamówień,

– deklarację zwiększania procentowego udziału zamówień od dostawców, którzy respektują Kartę Praw Podstawowych UE, Kartę Praw Człowieka,

– deklarację coraz to większej dbałości o estetykę miejsc pracy i terenu zakładu oraz kulturę pracowników,

– deklarację zwiększania dbałości o rozwój lokalnej społeczności  i społeczności Świata.

Podpisuje osoba 

reprezentująca formalnie daną firmę