• Strona

  EMI Wanda Pazdan - archiwalna strona.

  Sorry for inconveniences.

 • Najnowsze wpisy

 • Kategorie

 • Archiwum


 • Logo festiwalu


  ZAPROSZENIE DO DYSKUSJI

  wp.JPG
   

  Strategia Europa 2020 to strategia wzrostu inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu.

  Jednym z głównych celów  strategii Europa 2020 jest edukacja.  Sądzę że jest to również cel wszystkich strategii pochodnych, to znaczy krajowych i niższych szczebli zarządzania.

  Strategiczne zadania naszego Państwa do roku 2020 obejmują zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego. Edukacja dopasowana do potrzeb zmieniającej się gospodarki i unowocześnienie jakości edukacji przez całe życie, to przykłady strategicznych decyzji w perspektywie 2030 roku.

  Kapitał społeczny, kapitał środowiska i kapitał gospodarczy to trzy filary i zarazem cele rozwoju.

  Ponieważ wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga ukształtowania „nowego” człowieka, nowego przedsiębiorcy, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod, dlatego aktualnie stronę poświęcam głównie edukacji i CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Wizja przyszłości to odpowiedzialna gospodarka, odpowiedzialne społeczeństwo i odpowiedzialna jednostka.

  Przedsiębiorstwa powinny dysponować mechanizmem integracji zagadnień społecznych, środowiskowych i etycznych w gospodarczych działaniach strategicznych, z przełożeniem tego na działania operacyjne.

  Moim celem jest przekazywanie wiedzy i opinii, rozpowszechnianie pomysłów nastawionych na wspomaganie rozwoju jednostki i społeczeństw, propozycji projektów dla biznesu i ekspertów edukacji, artystów i naukowców, polityków polskich i zagranicznych.

  W strategicznej perspektywie naszego Państwa mieści się udostępnienie przestrzeni publicznej także dla aktywności indywidualnej.


  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


  Logo konkursu
  Copyright 2007-2013 by Wanda Pazdan
  Kopiowanie i publikowanie treści pochodzących z tej strony, bez wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie przez autora i redaktora, jest zabronione.
  Zezwala się na drukowanie treści artykułów do użytku własnego, bez prawa do publikacji.