• Strona

  EMI Wanda Pazdan - archiwalna strona.

  Sorry for inconveniences.

 • Ostatnie wpisy

 • Kategorie

 • Archiwum


 • Logo festiwalu


  Deklaracja z Ahmedabad w Indiach
  Wanda Pazdan 27 sty 2013

  „WEZWANIE DO DZIAŁAŃ

  Naszą wizją jest świat, w którym nasza praca oraz styl życia przyczyniają się do dobrostanu wszystkiego, co żyje na Ziemi. Wierzymy, że poprzez edukację możliwe jest osiągnięcie takiego stylu życia istot ludzkich, który będzie wspierał integralność ekologiczną, sprawiedliwość ekonomiczną i społeczną, zrównoważony sposób życia oraz szacunek dla każdego jego aspektu. Poprzez edukację możemy się nauczyć jak zapobiegać konfliktom i je rozwiązywać, szanować różnorodność kulturową, stworzyć społeczeństwo troszczące się o innych i żyjące w pokoju. Możemy się tego nauczyć czerpiąc z miejscowych wzorów i tradycji, które szanują i uznają Ziemię wraz z jej systemami ochrony życia i dostosować tę odwieczną mądrość do naszego szybko zmieniającego się świata. Możemy dokonywać indywidualnych, społecznych, narodowych, więcej, nawet globalnych wyborów z należytym uwzględnieniem wspólnego dobra. Jednostki obejmujące młodzież, społeczeństwa obywatelskie, rządy, biznesy, partnerów finansowych oraz inne instytucje są w stanie zrozumieć, że ich codzienne działania mogą kształtować żywotną przyszłość, z której każdy może być dumny.

  Coraz większa produkcja i konsumpcja ludzka gwałtownie ogranicza systemy ochrony życia na Ziemi oraz potencjał dla rozwoju wszelkich form życia. Założenia na temat tego, co stanowi akceptowalną jakość życia dla jednych często oznacza pozbawienie takiej możliwości drugich. Różnica pomiędzy bogatymi a ubogimi powiększa się. Kryzys klimatu, utrata bioróżnorodności, zwiększone zagrożenia dla zdrowia, oraz ubóstwo stanowią wskaźniki modeli rozwoju i stylów życia, które są niezrównoważone. Istnieją alternatywne modele i wizje zrównoważonej przyszłości, niezbędne jest więc podjęcie natychmiastowych działań by stały się one rzeczywistością. Prawa człowieka, równość płci, sprawiedliwość społeczna oraz zdrowe środowisko musi stać się globalnym imperatywem. Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju jest kluczowa w dokonaniu tej transformacji.

  Mahatma Gandhi powiedział:”…niech moje życie będzie przesłaniem…”. Przykład, jaki dajemy jest nadzwyczaj ważny. Poprzez nasze działania nadajemy sens i siły witalne poszukiwaniu zrównoważonego życia. Winniśmy przemyśleć i może zmienić wartości, jakimi się kierujemy, wybory, jakich dokonujemy i działania, jakie podejmujemy kierując się twórczym podejściem i wyobraźnią.

  Musimy przeanalizować nasze narzędzia, zarówno metody, jak i strategie, nasze politykii ekonomiki, nasze relacje i partnerstwa, a także same podstawy i cele edukacji i sposób, w jaki nawiązuje ona do życia, jakie wiedziemy. Dokonując wyborów czerpiemy i jesteśmy inspirowani pracami, jakie już zostały wykonane, wraz z Kartą Ziemi oraz Milenijnymi Celami Rozwoju.

  Proces Edukacji Środowiskowej wspiera i przewodzi Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Taki proces edukacyjny musi być znaczący, reagujący oraz rozliczany. Zachęca się do prowadzenia badań, które wskażą na dodatkowe dyscypliny, wiarygodność oraz zidentyfikują coraz bardziej efektywne metody uczenia się i dzielenia wiedzą.

  Wszyscy jesteśmy zarówno studentami, jak i nauczycielami. Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju zachęca do dokonania przesunięcia od postrzegania edukacji jako mechanizmu przekazu w kierunku holistycznego i wszechogarniającego procesu na całe życie. Uroczyście zobowiązujemy się budować partnerstwa i dzielić nasze różnorodne doświadczenia i wiedzę zbiorową w celu uszlachetnienia wizji zrównoważonego rozwoju z jednoczesnym ciągłym poszerzaniem tej praktyki.

  W świecie, w którym ustawicznie zwiększają się możliwości działania poprzez sieci, podejmujemy nasze obowiązki i zobowiązujemy się do realizacji i rozpowszechnienia rekomendacji niniejszej konferencji. System Narodów Zjednoczonych oraz rządy światowe potrzebują Edukacji Środowiskowej oraz opracowania solidnych ram polityki Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju oraz zobowiązują się do ich realizacji.

  Wzywamy wszystkich ludzi, by dołączyli do nas w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w poczuciu pokory, włączenia się, integralności oraz zdecydowanego poczucia człowieczeństwa. Wyruszamy z Ahmedabadu w duchu nadziei, entuzjazmu oraz  determinacji do podjęcia działań.”

  „Nauka na życie:  życie przez naukę”

  Cytaty pochodzą z IV Międzynarodowej Konferencji ONZ poświęconej Edukacji Środowiskowej

  Edukacja Środowiskowa na rzecz Zrównoważonej Przyszłości

  Partnerzy Dekady Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

  24 . 28 listopada, 2007 Centrum Nauki o Środowisku Ahmedabad Indie

  Całkowicie popieram tą Deklarację.

  Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego rozwoju trwa, ale zbliża się ku końcowi.

  Zachęcam do dyskusji i działań.

   

  Komentarze wyłączone.


  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


  Logo konkursu
  Copyright 2007-2013 by Wanda Pazdan
  Kopiowanie i publikowanie treści pochodzących z tej strony, bez wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie przez autora i redaktora, jest zabronione.
  Zezwala się na drukowanie treści artykułów do użytku własnego, bez prawa do publikacji.