• Strona

  EMI Wanda Pazdan - archiwalna strona.

  Sorry for inconveniences.

 • Ostatnie wpisy

 • Kategorie

 • Archiwum


 • Logo festiwalu


  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski
  Wanda Pazdan 20 maj 2009

  W październiku 2007 uchwałą RM uchylona została Strategi Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zostało zobowiązane do przygotowania nowego tekstu strategii zrównoważonego rozwoju w oparciu o SDS UE . Aktualnie MRR nie pracuje nad NSDS – krajową strategią zrównoważonego rozwoju. Grupa doradców Premiera opracowuje dokument strategiczny Polska do roku 2030. Jak wynika z informacji telefonicznych nie będzie to strategia zrównoważonego rozwoju.

  Mamy Dekadę Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Stałe i konsekwentne podnoszenie poziomu  świadomości społecznej odbywać się może tylko drogą podnoszenia odpowiedzialności  każdej  jednostki organizacyjnej i  każdego z nas. Człowiek, jako organizm działa i rozwija się w określonym środowisku. Istnieje ścisły związek między nim i otaczającym go światem. Emocje, to ustosunkowanie się człowieka do otaczających go bodźców, informacji. Strategia zrównoważonego rozwoju powinna zawierać mierzalne cele. Ich realizacja w dużej mierze zależy od motywacji każdego Polaka, gdyż w realizacji zrównoważonego rozwoju bardzo ważną sprawą są wzajemne oddziaływania ludzi, podmiotów gospodarczych, społecznych i administracyjnych. Emocje wtórne są to emocje, które zostały wypracowane na bazie dyspozycji osobowych w połączeniu z pewnymi doświadczeniami zdobywanymi przez całe życie. Dlatego Komitet Regionów wzywa do edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju począwszy od żłobków… Kultura wyznacza trendy myślowe i w efekcie doznania jednostki skutkują tak zwaną emocją wtórną, w odróżnieniu od emocji pierwotnej, w której działa głównie automatyzm.  Od tego jak władza potraktuje strategię zrównoważonego rozwoju, jak ją będzie promować, jak działania kultury i oświaty się w to włączą, zależeć będą emocje z nią związane i motywacje poszczególnych jednostek organizacyjnych i mieszkańców.

  Cytaty z ostatniej publikacji Stefana Kozłowskiego „Zrównoważony rozwój – program na jutro” Abrys Poznań-Warszawa 2008 (publikacja pod patronatem honorowym ministra środowiska prof. Macieja Nowickiego):

  „…W 2012 roku powinien być zorganizowany kolejny szczyt światowy poświęcony problematyce środowiska i rozwoju. Już teraz należy rozpocząć przygotowania do tego szczytu. Od wielu lat Lesław Michnowski – wybitny teoretyk ekorozwoju [przypis Wandy Pazdan: ekorozwój w języku polskim często oznacza również zrównoważony rozwój , sustainable development] – zabiega, aby szczyt ten odbył się w Warszawie.

  Europejska strategia zrównoważonego rozwoju stanowi wielkie wyzwanie dla krajów należących do Unii Europejskiej. Polska, wchodząc w 2004 roku do UE, automatycznie została zobligowana do realizacji tej strategii. Okazało się, że jej wdrażanie napotyka na szereg trudności i barier. Jako przykłady tej trudności można wymienić:

  – brak rządowej komisji ds. zrównoważonego rozwoju

  – brak aktualnej strategii ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej,

  – brak aktualnej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,

  – brak struktur organizacyjnych dla zarządzania siecią ekologiczną NATURA 2000,

  – opóźnienia w realizacji dyrektyw unijnych…

  …Brak woli politycznej do realizacji dyrektyw unijnych doprowadził już do poważnych konfliktów z Komisją Europejską. W 2007 roku Komisja Europejska zwróciła się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o ukaranie Polski za nieprawidłowości w wyznaczaniu i zarządzaniu obszarami NATURA 2000. Wnioski te dotyczą zarówno konfliktu w sprawie rozwiązań komunikacyjnych w rejonie doliny Rospudy, jak i rozbudowy kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Przykłady te pokazują, że w naszym kraju nie zostały dotychczas wykształcone mechanizmy rozwiązywania lokalnych konfliktów zgodnie ze standardami europejskimi. Upolitycznianie tych konfliktów przynosi fatalne skutki formalno-prawne oraz społeczne. Zamiast wychowywać społeczeństwo w duchu poszanowania zasobów przyrody, inspiracje poszczególnych partii politycznych kreują wrogie postawy lokalnych społeczeństw w stosunku do środowiska przyrodniczego. Tego typu działania naszej klasy politycznej są ogromnym zagrożeniem dla realizacji europejskiej polityki środowiskowej. Efektem tych działań mogą byc bardzo doktliwe kary finansowe, a nawet wstrzymanie przyznanych Polsce dotacji inwestycyjnych (szczególnie w drogownictwie) na lata 2007-2013…    Jeżeli chcemy dokonać zwrotu i realizować założenia rozwoju zrównoważnego , to konieczna jest zmiana światopoglądu i sposobu myślenia. Jest to możliwe tylko poprzez systematyczne uczenie młodego pokolenia myślenia holistycznego, globalnego i ekologicznego. Dotychczasowy system edukacji umacnia myślenie racjonalistyczno – mechanicystyczne. … Kampania dotycząca przyczyn i skutków globalnych zmian klimatu oraz sposobów ich ograniczania, przeprowadzona w 2006 i 2007 roku z inicjatywy byłego prezydenta USA i znanego orędownika zrównowazonego rozwoju, Ala Gora, uświadomiła wielu społeczeństwom konieczność zmiany dotychczasowej drogi rozwoju. Niestety w Polsce kampania ta była bardzo mało nagłośniona. Natomiast decydującą szansą dla zrównoważenia rozwoju naszego kraju, uwzględniającego wszystkie jego filary, łącznie z kształtowaniem przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, może stanowić coraz silniejsze powiązanie z Unią Europejską. Decyzje Parlamentu i Komisji Europejskiej, szczególnie te przyjmujące postać dyrektyw koniecznych do implementacji w całej Wspólnocie, starają się równoważyć aspekty przyrodnicze, społeczne i gospodarcze. Zarówno Traktat Europejski jak i obie główne strategie jej rozwoju – Lizbońska, dotycząca głównie kwestii gospodarczych oraz Goeteborska – odnosząca się do zrównowazonego rozwoju, poprzez stopniową implementację w Polsce, mogą nas przybliżyć do pożądanych skutków. Tym bardziej, że w kolejnej dekadzie nasz rozwój będzie w decydujący sposób zależał od dopływu środków unijnych. Kontrola kierunków i sposobów ich wydatkowania , m. in. zgodności z kryterium zrównoważonego rozwoju, będą stanowić jeden z podstawowych sposobów osiągnięcia celów ekorozwoju. Inna droga we współczesnym, cywilizowanym państwie w ogóle nie powinna być brana pod uwagę….” koniec cytatu

  Nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE

  Komentarze wyłączone.


  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


  Logo konkursu
  Copyright 2007-2013 by Wanda Pazdan
  Kopiowanie i publikowanie treści pochodzących z tej strony, bez wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie przez autora i redaktora, jest zabronione.
  Zezwala się na drukowanie treści artykułów do użytku własnego, bez prawa do publikacji.