• Strona

  EMI Wanda Pazdan - archiwalna strona.

  Sorry for inconveniences.

 • Ostatnie wpisy

 • Kategorie

 • Archiwum


 • Logo festiwalu


  ZR = SD zrównoważony rozwój
  Wanda Pazdan 28 wrz 2007

  Sustainable Development (SD), Ekorozwój to w Polsce synonimy zrównoważonego rozwoju (ZR).

  Klikając w Google hasło zrównoważony rozwój, albo sustainable development, czy też ekorozwój otrzymujemy długą listę linków do interesujących materiałów związanych ze zrównoważonym rozwojem i dotyczących szerokiego wachlarza działań z rozpiętością od działań na szczeblu międzynarodowym do działań w przedszkolu.

  Co to jest zrównoważony rozwój? Jest to idea przyświecająca narodom świata, która w XXI w sposób powszechny i odczuwalny przejdzie do działań gospodarczych, społecznych i ochrony środowiska na wszystkich szczeblach zarządzania, a więc i do działań politycznych, włączając w to poziom rodziny i indywidualne osoby.

  Historię  światową tej idei znaleźć można między innymi na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  Idea ta, na szczeblu międzynarodowym, została zdefiniowana w sposób zwięzły po raz pierwszy w 1987 roku w raporcie „Nasza wspólna przyszłość” opracowanym przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju ONZ:

  zrównoważony rozwój (sustainable development) jest to proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnych pokoleń bez uszczerbku dla realizacji aspiracji rozwojowych przyszłych pokoleń.

  ZR to utopia, tylko piękna idea, czy realia dnia dzisiejszego? Zrównoważony rozwój nie jest utopią i nie jest tylko ideą wyznawaną przez grono ekofilozofów.

  Zrównoważony rozwój to rezultat systemu działań strategicznych oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju i planach działań uzgodnionych w skali międzynarodowej.

  W obowiązującej ustawie „Prawo ochrony środowiska”, kiedy jest mowa o zrównoważonym rozwoju – rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

  Najnowsza Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej traktuje zrównoważony rozwój jako zasadę , dając każdemu z nas prawo kroczenia drogą zrównoważonego rozwoju zgodnie z polityką prowadzoną przez władze publiczne (artykuły 5 i 74).

  Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju (SDS), tak zwana znowelizowana Strategia Goeteborska,  grupuje aspekty rozwoju w tak zwaną tripple-bottom-line : biznes, społeczeństwo, środowisko i dodaje aspekt zewnętrznej polityki tworzenia międzynarodowych instytucji dla globalnego bezpieczeństwa.

  Nie mamy już tylko jednego kapitału związanego z biznesem, mamy też kapitał ludzki i kapitał przyrody i środowiska jako całość.

  Każde działanie biznesu zawiera w sobie aspekty społeczne i środowiskowe.

  Każde działanie administracji również zawiera w sobie aspekty biznesowe, społeczne i środowiskowe.

  Każde działanie rodziny, czy każdego z nas ma aspekty biznesowe, społeczne i środowiskowe…

  Działania każdego z nas mogą pomóc zrealizować cele strategii zrównoważonego rozwoju lub utrudnić jej realizację. Mamy i powinniśmy mieć wolną wolę. Wybór należy do nas, a nasze czyny mają wpływ na działania naszych dzieci i naszego otoczenia… Jeżeli zmienimy wzorce konsumpcji, wzorce produkcji i usług ulegną zmianie jako prosta konsekwencja naszych działań…

  Zgodnie z zapisami znowelizowanej Strategii Goeteborskiej (SDS) kraje członkowskie powinny były znowelizować i zharmonizować swoje strategie z SDS (zatwierdzonej w 2006 roku). Wszystkie szczeble zarządzania łącznie ze szczeblem jednostek organizacyjnych powinny posiadać zharmonizowaną strategię zrównoważonego rozwoju. Co dwa lata kraje członkowskie mają raportować realizację Strategii do Rady Europy.

  Posiadanie informacji rodzi świadomość, a ta rodzi odpowiedzialność. Coraz większa ilość przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych deklaruje odpowiedzialne społecznie działania i publikuje w Internecie swoje strategie zrównoważonego rozwoju. Zaczyna się era nowej roli biznesu w społeczeństwie. Bill Gates w Davos w 2008 roku udowadniał, że należy pójść dalej, niż to proponuje laureat Pokojowej Nagrody Nobla Muhammad Yunus, który w 2006 roku przekonywał, że oprócz przedsiębiorstw nastawionych na maksymalizację zysku (mając na myśli klasyczne pojęcie kapitału) muszą istnieć przedsiębiorstwa zorientowane na maksymalizację dobra społecznego (tak zwane społeczne przedsiębiorstwa). Gates dowodził, że każde przedsiębiorstwo musi realizować misję społeczną, bo tylko dzięki temu zyskuje rację istnienia…

  Polska nie ma dokumentu zharmonizowanej strategii z strategią Goeteborską. Nie znalazłam na stronie Ministerstwa Środowiska informacji o tej strategii, ani też polskiego tekstu. Znalazłam informację o SDS na stronie Ministerstwa Gospodarki (polski skrót SZR), ale również nie ma tam tekstu tej strategii. Szukałam na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i znalazłam Strategię Rozwoju Kraju, która jest implementacją Strategii Lizbońskiej. O Strategii Goeteborskiej nie znalazłam informacji… Jaka jest polityka władz publicznych? Kto koordynuje sprawy zrównoważonego rozwoju w Polsce?

  Polski biznes ma szanse wyprzedzić administację w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

  Komentarze wyłączone.


  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


  Logo konkursu
  Copyright 2007-2013 by Wanda Pazdan
  Kopiowanie i publikowanie treści pochodzących z tej strony, bez wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie przez autora i redaktora, jest zabronione.
  Zezwala się na drukowanie treści artykułów do użytku własnego, bez prawa do publikacji.