• Strona

  EMI Wanda Pazdan - archiwalna strona.

  Sorry for inconveniences.

 • Recent Posts

 • Categories

 • Archiwum


 • Logo festiwalu


  Informacja
  Wanda Pazdan 7 Sep 2010

  Konkurs o tytuł Gmina Zrównoważonego Rozwoju nie odbył się, ponieważ zarejestrowane podmioty nie złożyły ankiety zgłoszeniowej.

  Nie udało się również pozyskać dotacji dla tego projektu, gdyż potencjalne podmioty, z którymi firma EMI mogła startować do istniejących funduszy, odmówiły współpracy w tym zakresie (OIG, OCRG).

  Informacja
  Wanda Pazdan 7 Sep 2010

  Konkurs o tytuł Menedżer Zrównoważonego Rozwoju nie odbył się z powodu braku zgłoszeń. Podmioty, które się zarejestrowały do darmowego konkursu, nie złożyły ankiety zgłoszeniowej.

  Nie udało się również pozyskać dotacji dla tego projektu, gdyż potencjalne podmioty, z którymi firma EMI mogła startować do istniejących funduszy, odmówiły współpracy w tym zakresie (OIG, OCRG).

  Sponsors of ZR/SD-M Festival Opole 2010
  Wanda Pazdan 7 Sep 2010

  Udało się pozyskać tylko jednego sponsora – ATMOTERM S.A w kategorii Opiekuna (5000zł), co nie gwarantowało pokrycia planowanych kosztów Festiwalu. Fundusze zostały zwrócone sponsorowi.

  Informacja
  Wanda Pazdan 7 Sep 2010

  Festiwal Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki nie odbył się z powodu braku sponsorów.  Udało się pozyskać jednego sponsora -ATMOTERM S.A. – w kategorii  Opiekun (5000 zł), co nie pokryło istniejących i planowanych kosztów Festiwalu. Pozyskane fundusze zostały zwrócone sponsorowi.

  Nie udało się również pozyskać dotacji na ten cel, gdyż potencjalne podmioty, z którymi firma EMI mogła startować do istniejących funduszy, odmówiły współpracy (jak na przykład Filharmonia Opolska).

  REGULAMIN
  Wanda Pazdan 24 Mar 2010

   

  REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I PRZYZNAWANIA PRAWA DO TYTUŁÓW „MENEDŻER ZR/SD”    i     „GMINA ZR/SD” oraz PROMOCYJNEGO ZNAKU GRAFICZNEGO

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Nazwa pliku Regulaminu

  Nazwa pliku Regulaminu:  Regulamin Konkursów ZR SD 2010

  Organizatorzy

  Organizatorami Konkursów są  redakcja czasopisma „Biznes i Ekologia” i firma EMI .

  Biuro Konkursów

  Biuro Konkursów prowadzi firma EMI, autor Regulaminu.

   

  Promocyjny znak graficzny

  Autorem promocyjnego znaku graficznego jest Filip Syrylak. Znak i tytuły podlegają ochronie. Wanda Pazdan jest autorem tytułów „Menedżer ZR/SD” (Menedżer Zrównoważonego Rozwoju) i „Gmina ZR/SD” (Gmina Zrównoważonego Rozwoju). Wyłączne prawa majątkowe do znaku i tytułów posiada firma EMI.

  Logo konkursu

  Terytorialny zasięg Konkursów

  Konkursy adresowane są do menedżerów i gmin Europy.

  Honorowy Patronat

  Marszałek Województwa Opolskiego i Prezydent Miasta Opola, Polski Komitet ds. UNESCO, Krajowa Izba Gospodarcza i Biznes Centre Club, COMMITMENT TO EUROPE arts@business  i Being World doceniając rolę zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, poparli akcję promocyjną i udzielili honorowego patronatu nad ww. Konkursami i Festiwalem Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki.

  Definicja pojęcia menedżer zrównoważonego rozwoju

  Menedżer ZR/SD: menedżer zrównoważonego rozwoju (sustainable development) to menedżer, który swoim działaniem i wpływem na otoczenie doprowadził do:

  • zbudowania, wspólnie z pracownikami, wizji rozwoju danej jednostki organizacyjnej w dalekiej, określonej przyszłości, wizji, w której rozwój ekonomiczny dzieje się z poszanowaniem środowiska i społeczeństwa,
  • przełożenia wizji na strategię zrównoważonego rozwoju w sposób:
  • umożliwiający kontrolę jej realizacji
  • zapewniający zharmonizowanie formy i celów ze strategiami wyższych szczebli administracji, aż po UE
  • dostosowywania planistycznego i operacyjnego systemu zarządzania do raportowania postępów na drodze zrównoważonego rozwoju
  • opracowania i wdrażania deklaracji kultury firmy w duchu zrównoważonego rozwoju,
  • atmosfery, która dodaje odwagi pracownikom do podważania istniejącego stanu rzeczy i podejmowania ryzyka,
  • rozwijania wyobraźni i duchowości pracowników oraz mobilizacji do ustawicznego kształcenia,
  • angażowania kreatywności pracowników.
  • Swoim działaniem stymuluje powstawanie innowacyjnych produktów/usług zasługujących na miano produktów/usług zrównoważonego rozwoju. Wspomaga projekty dotyczące kultury, zdrowia i edukacji.

  Definicja deklaracji kultury firmy w duchu zrównoważonego rozwoju

  Kulturę można określić jako ogół wytworów  ludzi, zarówno wytworów materialnych, jak i niematerialnych (duchowych, symbolicznych, takich jak wzory myślenia i zachowania).

  DEKLARACJA KULTURY FIRMY W DUCHU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU powinna zawierać  następujące deklaracje (nie koniecznie wszystkie):

  • deklarację wdrożenia systemu zarządzania postępem na drodze do zrównoważonego rozwoju,
  • deklarację wdrożenia publicznie dostępnego raportu z rocznej działalności w układzie GRI (Global Reporting Initiative) lub w podobnym układzie, i poddawania go audytowi niezależnej jednostce: uczelnia, instytut, firma doradcza, itp.),
  • deklarację wytwarzania produktów, czy dostarczania na rynek usług coraz bardziej energooszczędnych, wodo-oszczędnych, z coraz mniejszą materiałochłonnością, ze zmniejszającą się emisją bezpośrednią i pośrednią ogółu zanieczyszczeń z procesów, ze zwiększającym się udziałem zużycia zielonej energii, ze zwiększającym się korzystaniem z lokalnych materiałów i surowców, z minimalizacją odpadów i nowoczesną gospodarką odpadami, ze zwiększającą się obsługą recyklingu sprzedanych produktów, chroniących bioróżnorodność, nie powodujących zagrożenia zdrowia ludzi, z wydłużonym cyklem życia poprzez zabezpieczenie dostępności części zamiennych przez cały okres planowanego życia produktu;
  • deklarację oszczędniejszego użytkowania energii, wody i materiałów na cele pozaprodukcyjne,
  • deklarację uniezależniania się od dostawców energii z uwzględnieniem zielonej energii,
  • deklarację minimalizacji potrzeb transportu indywidualnego oraz ekologicznej i finansowej optymalizacji floty transportowej i jej użytkowania,
  • deklarację dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy,
  • deklarację ustawicznego kształcenia pracowników z uwzględnieniem roli słowa, muzyki, obrazu i ruchu w rozwoju kreatywnej jednostki,
  • deklarację wspomagania prewencji zdrowia,
  • deklarację tolerancji dla odmienności kulturowej,
  • deklarację zwiększania procentowego udziału zielonych zamówień,
  • deklarację zwiększania procentowego udziału zamówień od dostawców, którzy respektują Kartę Praw Podstawowych UE, Kartę Praw Człowieka,
  • deklarację coraz to większej dbałości o estetykę miejsc pracy i terenu zakładu oraz kulturę pracowników,
  • deklarację zwiększania dbałości o rozwój lokalnej społeczności i społeczności Świata.

  Definicja pojęcia gmina zrównoważonego rozwoju

  Gmina ZR/SD  to skrót od pojęcia gmina zrównoważonego rozwoju (sustainable development)

  O gminie możemy powiedzieć, że jest gminą zrównoważonego rozwoju, jeżeli:

  • w swojej wizji, zawarła rozwój społeczno-gospodarczy w określonej dalekiej przyszłości z jednoczesnym poszanowaniem środowiska i potrzeb społeczności świata
  • taką wizję przełożyła na strategię zrównoważonego rozwoju, w sposób umożliwiający kontrolę jej realizacji,
  • system planistycznego i operacyjnego zarządzania przystosowuje do raportowania postępów na drodze do zrównoważonego rozwoju,
  • strategię zharmonizowała ze strategią UE, krajową i lokalnymi strategiami zrównoważonego rozwoju, lub podjęła działania w tym kierunku,
  • wypracowała i ogłosiła deklarację kultury gminy w duchu zrównoważonego rozwoju.

  Definicja deklaracji kultury gminy w duchu zrównoważonego rozwoju

  Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno wytworów  materialnych, jak i niematerialnych (duchowych, symbolicznych, takich jak wzory myślenia i zachowania).

  DEKLARACJA KULTURY GMINY W DUCHU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU powinna zawierać  następujące deklaracje (nie koniecznie wszystkie):

  • deklarację wdrożenia systemu zarządzania postępem na drodze do zrównoważonego rozwoju,
  • deklarację wdrożenia publicznie dostępnego raportu z rocznej działalności w układzie GRI (Global Reporting Initiative) lub w podobnym układzie, i poddawania go audytowi niezależnej jednostce (uczelnia, instytut, firma doradcza, itp.),
  • deklarację dbałości o bezpieczeństwo, w tym, między innymi, deklarację wdrożenia Gminnego Centrum Energetycznego z zieloną energią, deklarację dbałości o jakość powietrza, zasoby i jakość wody, ziemi, ład przestrzenny, bioróżnorodność, redukcję zanieczyszczeń,
  • deklarację wdrożenia Gminnej Bazy Danych, opartej na GIS, służącej strategicznemu i operacyjnemu zarządzaniu,
  • deklarację minimalizacji odpadów i nowoczesnej gospodarki odpadami,
  • deklarację realizacji powszechnej sieci wodociągowej i kanalizacji ścieków,
  • deklarację minimalizacji potrzeb transportu indywidualnego oraz ekologicznej i finansowej optymalizacji floty transportowej i jej użytkowania,
  • deklarację promocji ustawicznego kształcenia, jako jednego ze środków zapobiegania ubóstwu, podwyższania świadomości społecznej, budowania szacunku i zrozumienia dla różnych kultur, demokracji, wdrożenia nowych modeli produkcji i konsumpcji,
  • deklarację stymulowania edukacji podnoszącej kwalifikacje i rozwijającej świadomość, kształtującej krytyczne myślenie, doceniającej rolę słowa, muzyki, obrazu i ruchu w rozwoju kreatywnej jednostki,
  • deklarację propagowania prewencji zdrowia,
  • deklarację propagowania tolerancji odmienności kulturowej,
  • deklaracje zapobiegania patologiom społecznym,
  • deklaracje promocji zmiany wzorców konsumpcji – odmaterializowanie konsumpcji (muzyka, sztuka, kultura fizyczna też dobrym towarem konsumpcyjnym),
  • deklarację zwiększania procentowego udziału zielonych zamówień w puli zamówień,
  • deklarację zwiększania procentowego udziału zamówień od dostawców, którzy respektują Kartę Praw Podstawowych UE, Kartę Praw Człowieka,
  • deklarację większej dbałości o klienta, ergonomię i estetykę urzędu i terenu gminy, dziedzictwo kulturowe oraz kulturę pracowników,
  • deklarację inicjowania zmian w urzędzie, szkolnictwie, służbie zdrowia, biznesie, społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, w polityce i w mediach w kierunku zrównoważonego rozwoju.

  Definicja pojęcia LAUREAT KONKURSU

  • Laureat Konkursu o tytuł Menedżer Zrównoważonego Rozwoju to osoba – menedżer i firma, którą reprezentuje i która została umieszczona na Liście Laureatów ww. Konkursu.
  • Laureat Konkursu o tytuł Gmina Zrównoważonego Rozwoju to osoba – wójt, burmistrz, prezydent miasta i gmina, która została umieszczona na Liście Laureatów ww. Konkursu.
  • Utworzone będą dwie Listy Laureatów: Lista Menedżerów Zrównoważonego Rozwoju i Lista Gmin Zrównoważonego Rozwoju.
  • Na Liście Menedżerów Zrównoważonego Rozwoju znajdą się nazwiska wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta odpowiednio do listy Gmin Zrównoważonego Rozwoju.
  • Pozycja na liście zależy od werdyktu Kapituły i społecznego poparcia przez Internautów.

  Definicja pojęcia HONOROWY LAUREAT KONKURSU

  Honorowy Laureat Konkursu to menedżer, który zgodnym zdaniem organizatorów zasługuje na takie miano, z racji swoich dokonań.

  Koszt rejestracji i zgłoszenia

  Rejestracja i zgłoszenia do Konkursów nie podlegają opłacie.

  UPRAWNIENIA LAUREATÓW  KONKURSU

  Konkurs o tytuł Menedżer Zrównoważonego Rozwoju (Menedżer ZR/SD)

  Po podpisaniu umowy licencyjnej z firmą EMI, prowadzącą Biuro Konkursu, każdy Laureat ma prawo:

  • używać promocyjny znak graficzny (logo konkursu) i tytuł „Menedżer Zrównoważonego Rozwoju” lub zamiennie „Menedżer ZR/SD”, w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012:
  • o na wszystkich dokumentach firmowych i materiałach promocyjnych firmy
  • o na fasadzie budynku dyrekcji
  • o na firmowej stronie internetowej
  • o na tablicach informacyjnych firmy
  • o otrzymać dyplom
  • o uczestniczyć w Klubie Zrównoważonego Rozwoju (Klub ZR/SD) z uprawnieniami założyciela
  • o uczestniczyć w krajowych i zagranicznych kampaniach informacyjnych organizowanych przez organizatorów
  • o uczestniczyć w roli prelegenta Warsztatów oraz Gali Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki.

  Gmina Zrównoważonego Rozwoju (Gmina ZR/SD)

  Po podpisaniu umowy z firmą EMI, prowadzącą Biuro Konkursu, każdy Laureat ma prawo:

  • używać promocyjny znak graficzny i tytuł „Gmina Zrównoważonego Rozwoju” lub zamiennie „Gmina ZR/SD”, w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012:
  • o na wszystkich gminnych dokumentach i materiałach promocyjnych gminy
  • o na fasadzie budynku urzędu
  • o na gminnej stronie internetowej
  • o na tablicach drogowych informujących o wjeździe do gminy
  • o na tablicach drogowych informujących o wjeździe do poszczególnych miejscowości
  • o otrzymać dyplom
  • o uczestniczyć w Klubie Zrównoważonego Rozwoju (Klub ZR/SD) z uprawnieniami założyciela
  • o uczestniczyć w krajowych i zagranicznych kampaniach informacyjnych organizowanych przez organizatorów
  • o czynnie i biernie uczestniczyć w konferencjach prasowych organizowanych przez organizatorów
  • o uczestniczyć w roli prelegenta Warsztatów i Gali Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki
  • dodatkowo Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta ma prawo używać tytuł „Menedżer Zrównoważonego Rozwoju” w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012.

  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSACH

  • Dopuszcza się dwa języki do komunikacji: polski i angielski.
  • Pomimo, że Konkursy adresowane są do menedżerów i gmin z terenu Europy, Kandydat z innego kontynentu nie podlega wykluczeniu.
  • W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się menedżera spoza zarządu, jeżeli jego wpływ na budowę wizji, strategii zrównoważonego rozwoju i jej implementacji do operacyjnego systemu zarządzania, czy też wpływ na podejmowanie odpowiednich inicjatyw w stosunku do interesariuszy, były istotniejsze niż członka najwyższego szczebla zarządzania.
  • Warunkiem niezbędnym jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego na stronie www.emi.pl w terminie do 30 kwietnia 2010 i po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego i wypełnieniu przysłanie go na adres, z którego był wysłany, w terminie nie przekraczającym 30 czerwca 2010.

  RAMOWA PROCEDURA UDZIELANIA TYTUŁÓW I PRAWA UŻYWANIA ZNAKU GRAFICZNEGO LAUREATA KONKURSÓW

  • Ogłoszenie Konkursów w Internecie na stronach http://www.biznesiekologia.pl/ i http://www.emi.pl/
  • Formularze Rejestracji i proces rejestracji na stronie http://www.emi.pl/ od 10 kwietnia 2009 do 31 maja 2010
  • Weryfikacja rejestracji od 10 kwietnia 2009 do 5 czerwca 2010
  • Wysyłanie Formularzy Zgłoszeniowych i Regulaminu od 10 kwietnia 2009 do 5 czerwca 2010
  • Zgłoszenia Kandydatów do 30 czerwca 2010
  • Ocena formalna Biura Konkursów
  • Kontakty telefoniczne z aplikantami i werdykty Kapituły do 8 sierpnia 2010
  • Gotowe Listy Laureatów 10 sierpnia 2010
  • Wysyłka zaproszeń dla Laureatów na Galę Inauguracyjną Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki Opole 2010 (Festiwalu ZR/SD-M Opole 2010) – 10 sierpnia 2010
  • Inauguracyjna Gala Festiwalu ZR/SD-M 7 września 2010 Opole
  • Plebiscyt Internautów od 7 września 2010 do 25 listopada 2010 na stronie http://www.emi.pl/
  • Zawieranie umów licencyjnych z Laureatami od 7 września 2010 do 31 grudnia 2010
  • Gala Zamykająca Festiwal ZR/SD-M Opole 2010 , Opole 7 grudnia 2010

  REGULAMIN KAPITUŁY KONKURSÓW

  • Kapituła stanowi jury Konkursów i jest niezależnym organem powołanym do wyłonienia Laureatów Konkursów i ustawienia ich na liście w kwalifikowanej kolejności.
  • W skład Kapituły Konkursów wchodzą przedstawiciele organizatorów, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i mediów.
  • Kapituła nie może się składać z mniej niż pięciu Członków.
  • Członkowie Kapituły nie mogą w żadnej formie być zatrudnieni w firmie zgłoszonego menedżera lub w gminie. Jeżeli zachodzą okoliczności mogące powodować podejrzenie braku bezstronności, Członek Kapituły nie powinien oceniać takiego zgłoszenia.
  • Kapituła wypracowuje werdykt w oparciu o wypełniony przez Kandydata Formularz Zgłoszeniowy oraz zasady i kryteria oceny (patrz punkt 6. Regulaminu). W sytuacjach braku oczywistych argumentów do rozstrzygnięcia kwestii spornych dopuszcza się rozmowę telefoniczną Przewodniczącego Kapituły lub osoby przez niego delegowanej z osobami podanymi przy rejestracji i zgłoszeniu. Rozmowa taka musi być potwierdzona drogą elektroniczną (e- mailem) – pytania ze strony Kapituły i odpowiedzi ze strony Kandydata.
  • Kapitułę obowiązuje rzetelność działań i dochowanie poufności aplikacji.
  • Pierwsze posiedzenie i ukonstytuowanie się Kapituły nastąpi najpóźniej do 30 kwietnia 2010. Na pierwszym posiedzeniu wybrany zostanie Przewodniczący Kapituły.
  • Obowiązkiem Przewodniczącego Kapituły jest prowadzenie posiedzeń Kapituły i ogłoszenie wyników podczas Inauguracyjnej Gali Międzynarodowego Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki.
  • Werdykty Kapituły, po ogłoszeniu wyników są podane do publicznej wiadomości na internetowych stronach organizatorów i w materiałach patronów medialnych.

  ZASADY I KRYTERIA OCENY

  • Proces oceny jest trzyetapowy: ocena formalna Biura Konkurów, werdykt Kapituły Konkursów i Plebiscyt Internautów
  • Zgłoszenie podlega wykluczeniu z danego Konkursu jeżeli występuje brak zgodności z wysłanym do wypełnienia Formularzem Zgłoszeniowym z winy Kandydata, zgłoszenie wpłynęło po 30 czerwca 2010, wypełniona treść nie jest adekwatna do opisu pól formularza.
  • Członek Kapituły podaje pisemnie swoją ocenę w skali od 1 do 100 dla każdego zaakceptowanego po formalnej kontroli zgłoszenia. Obliczona średnia arytmetyczna stanowi wskaźnik pozycji na Liście Laureatów.
  • Ocenę o wartości 1 uzyskują menedżerowie i firmy oraz gminy, których deklaracja kultury, pomimo braku wizji, zharmonizowanej strategii i odpowiednich inicjatyw wobec interesariuszy, świadczą o świadomości potrzeb wdrażania zrównoważonego rozwoju.
  • Ocenę o wartości 100 uzyskują menedżerowie i firmy oraz gminy, których opublikowana wizja, wypracowana razem z pracownikami, a w gminach dodatkowo ze społeczeństwem, została zaimplementowana w strategii zrównoważonego rozwoju, strategia zrównoważonego rozwoju została zharmonizowana ze strategiami sąsiednich i współpracujących gmin, ze strategią regionalną, krajową i ze strategią zrównoważonego rozwoju UE , strategia została zaimplementowana do systemu operacyjnego i jest zarządzana, podjęto odpowiednie inicjatywy wobec interesariuszy, ogłoszono deklarację kultury w duchu zrównoważonego rozwoju.
  • Dla dwóch kandydatur o takiej samej wartości wskaźnika pozycji na Liście Laureatów obowiązuje dodatkowo data wpływu wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego do Biura Konkursu, a następnie alfabetyczna kolejność nazw.
  • Pozycja na liście może ulec zmianie w wyniku Plebiscytu Internautów.

  NAZWY PÓL FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

  Konkurs o tytuł Menedżer ZR/SD 2010

  Formularz Zgłoszeniowy                               

  1.        Konkurs o tytuł Menedżer ZR/SD

  2.     Zgłaszana osoba

  2.1   Imię

  2.2   Nazwisko

  2.3   E-mail

  2.4   Telefon (kraj, kierunek, numer)

  2.5   Stanowisko w firmie

  2.6   Stopień podległości w stosunku do zarządu (zarząd: stopień podległości = 0)

  2.7   Staż pracy w firmie

  2.8   Firma

  2.8.1          Nazwa firmy

  2.8.2          REGON

  2.8.3          KRS    (może być niewypełnione)

  2.8.4          Adres firmy (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość)

  2.8.5          Strona Internetowa

  2.8.6          Telefon do sekretariatu (kraj, kierunek, miejscowość)

  2.8.7          Ilość zatrudnionych  (do 10, do 50, do 100, do 1000, powyżej 1000)

  3.      Rejestracja do konkursu

  3.1    Data rejestracji na stronie www.emi.pl

  4.      Wizja firmy

  4.1    Treść wizji

  4.2    Proces opracowania wizji

  4.3    Wkład zgłaszanej osoby w opracowanie wizji

  5.      Strategia zrównoważonego rozwoju

  5.1    Stan wdrożenia

  (dokument w opracowaniu, gotowy dokument, strategia uchwalona, strategia wdrożona)

  5.2    Strategia na lata (od – do)

  5.3    Cele strategiczne

  5.4    Główne osiągnięcia, wydarzenia  do 2009 roku włącznie,

  związane ze zrównoważonym rozwojem

  5.5    Główne cele strategiczne na najbliższe 3-5 lat

  5.6    Dziesięć najważniejszych wskaźników – mierników celów

  6.      Roczne raporty z działalności firmy

  6.1    Harmonizacja z polskim prawem (tak/nie)

  6.2    Dobrowolna harmonizacja z GRI (www.globalreporting.org) (tak/nie)

  6.3    Dostępność na stronie internetowej (tak/nie)

  7.      Harmonizacja strategii

  7.1    Strategie, z którymi  jest zharmonizowana strategia zrównoważonego rozwoju firmy

  (UE, Polska, województwo, inne gminy)

  (podać czy harmonizacja dotyczy tylko celów i wskaźników, czy również struktury treści)

  8.      Inicjatywy budujące wartość w relacji z następującymi interesariuszami

  8.1   Społeczeństwo

  8.1.1    Gminy

  8.1.2    Społeczeństwo w innej formie zorganizowanej (władza, samorząd, NGO)

  8.1.3    Społeczeństwo w formie niezorganizowanej

  8.2   Biznes

  8.2.1    Klienci

  8.2.2    Inwestorzy

  8.2.3    Finansiści

  8.2.4    Dostawcy

  8.2.5    Pracownicy

  8.2.6    Zleceniobiorcy

  8.2.6    Media

  8.3   Środowisko

  8.3.1   Środowisko lokalne

  8.3.2   Środowisko globalne

  9.     Deklaracja kultury w duchu zrównoważonego rozwoju

  9.1   Treść deklaracji kultury

  Konkurs o tytuł Gmina ZR/SD 2009

  Formularz Zgłoszeniowy                               

  1.      Konkurs o tytuł Gmina ZR/SD

  2.      Zgłaszana gmina

  2.1    Nazwa gminy

  2.2    Typ gminy   (wiejska/miejska/miasto na prawach powiatu)

  2.3    Województwo

  2.4    Powiat

  2.5    Adres Urzędu Gminy (ulica, nr, kod pocztowy, nazwa miejscowości)

  2.6    Strona Internetowa

  2.7    Telefon do sekretariatu (kraj, kierunek, numer)

  2.8     E-mail do sekretariatu

  2.9     Osoba do kontaktu w sprawie konkursu – wójt, burmistrz, prezydent miasta

  2.10   Imię i nazwisko

  2.11   Stanowisko

  2.12   E-mail

  3.       Rejestracja do Konkursu o tytuł Gmina ZR/SD

  3.1     Data rejestracji (dzień-miesiąc-rok)

  4.      Wizja gminy

  4.1    Treść wizji

  5.     Strategia zrównoważonego rozwoju

  5.1   Stan wdrożenia

  (dokument w opracowaniu, gotowy dokument, strategia uchwalona, strategia wdrożona)

  5.2   Strategia na lata (od – do)

  5.3   Cele strategiczne

  5.4   Główne osiągnięcia, wydarzenia  do 2009 roku włącznie,

  związane ze zrównoważonym rozwojem

  5.5   Główne cele strategiczne na najbliższe 3-5 lat

  5.6   Dziesięć najważniejszych wskaźników

  6.     Raporty roczne z działalności

  6.1   Harmonizacja z polskim prawem (tak/nie)

  6.2   Dobrowolna harmonizacja z GRI (www.globalreporting.org) (tak/nie)

  6.3   Dostępność na stronie internetowej (tak/nie)

  7.     Harmonizacja strategii

  7.1   Strategie, z którymi  jest zharmonizowana strategia zrównoważonego

  rozwoju gminy

  (UE, Polska, województwo, inne gminy)

  (podać czy harmonizacja dotyczy tylko celów i wskaźników, czy również struktury treści)

  8.      Inicjatywy budujące wartość w relacji z następującymi interesariuszami

  8.1    Społeczeństwo

  8.1.1    Gminy

  8.1.2    Społeczeństwo w innej formie zorganizowanej (władza, samorząd, NGO)

  8.1.3    Społeczeństwo w formie niezorganizowanej

  8.2    Biznes

  8.2.1    Klienci

  8.2.2    Inwestorzy

  8.2.3    Finansiści

  8.2.4    Dostawcy

  8.2.5    Pracownicy

  8.2.6    Media

  8.3    Środowisko

  8.3.1   Środowisko lokalne

  8.3.2   Środowisko globalne

  9.      Deklaracja kultury w duchu zrównoważonego rozwoju

  9.1    Treść deklaracji kultury

   

   

  Sustainable Development and Music Festival, Opole 2010

  logo2preview.jpg         Signal of the Festival ZR/SD-M

  The co-organizers:          

   logo-emi-wanda-pazdan.JPG   logo-fenix-bie.jpg      gsw.jpg   logo_muzeum.jpg      crux.jpg psm.jpg  eftera_logo_rgb.jpg   logouo-czarne.jpg

  The goals:

  The creation of the platform of reflections, new ideas and education.

  The promotion of the Polish end the others business representatives and communes which are on sustainable development road.

  The strengthening of cooperation between different actors of sustainable development implementation process.

  The creation of education platform, international exchange of experience, expertise, culture.

  The holistic process of education for sustainable development as lifelong learning process.

  The promotion of music as a tool for imagination, creativity, innovation development, tool supporting changes of our consciousness,

  The promotion of practices and techniques for human development.

  The promotion of Opole Region.

  The inauguration of yearly Festival is 7th September 2010.

  “Sustainable Development – vision and practice in XXI century” workshops will be one of the form of realization of the Festival.

  Programme of the Festival you can see in category programme.

  The Festival is under the auspices  of:  

  The media patronage:

    fob.gif  logo-fenix-bie.jpg logo-otv-mniejsze.jpglogo-radio-opole.jpg  logo_opole_opole_plus.jpg  nto.jpg   nto_pl.jpg   mmopole.jpg  wwwmoj-ogrodnikpl.jpg

  Manager of the Festival: Wanda Pazdan

  Artistic Manager: Weronika Schreiber-Kadłubkiewicz

  EMI manage the Festival office.

  We   cordially invite SPONSORS. There are three packages of services:

  1. Maecenas pack                                    

  2. Friend pack

  3. Guardian pack.

  You can help us to build a powerful network through a series of meetings, discussions, concerts, trainings and events where participants will have opportunities to enrich creativity and  to help generate new possibilities for everybody.

  Economical recession it is a danger and an area of new possibilities.

  The implementation of sustainable development, new technologies, new organizational solutions, as well changes of our awarness – it is an area of new possibilities.

  Creativity, energy efficiency, material efficiency of production and consumption, climate change, new energy, health care, psychology and music, as tools for creativity development, it is a thematic framework of ZR/SD-M Festival .

   

  Sorry, this entry is only available in Polski.

  (Polski) Koncert w Katedrze Opolskiej
  Wanda Pazdan 7 Sep 2009

  Sorry, this entry is only available in Polski.

  Maecenas of Festival
  Wanda Pazdan 28 Aug 2009

  Maecenas of the International Festival of Sustainable Development and Music  Opole September – December 2010

  (Maecenas of the International Festival of SD-M Opole 2010)

  Maecenas of the International Festival of SD-M Opole 2010

  • has the right to use the title of “Maecenas of the International Festival of Sustainable Development and Music, Opole 2010,” as well as the title of “Maecenas of the International Festival of SD-M Opole 2010” in contacts within the state and abroad, from the date of signing the agreement

  Inauguration Gala

  • participation of the Company Representatives in the Festival Inauguration and Closing Galas, pursuant to the scenario, which provides for the opportunity of providing some comments on the platform

  Invitations

  • 10 two-person invitations to the Inauguration Gala on September7, 2010 (20 reservations)
  • 10 two-person invitations to the Festival Closing Gala on December7, 2010 (20 reservations)

  Press releases, posters and advertising materials concerning the Festival of SD-M Opole 2010

  • providing information about the Company in announcements, at the EMI Web site, on all posters about the Festival, in advertising materials and press releases, during the Inauguration Gala and the Gala Closing the Festival of SD-M Opole 2010, during  Workshops and Concerts within the aforementioned Festival

  Placing the Company logo:

  • in materials advertising the Festival (including posters)
  • on the invitation to each Gala
  • on the agenda for each Gala
  • on information materials pertaining to Workshops “Sustainable development – vision and practice in XXI century”
  • on agendas for all Festival concerts
  • on the Home Page of EMI’s Web site
  • in Media Partners’ advertisements

  Placing an active hyperlink to the Company’s Web site

  • on the home page of EMI, Company Logo hyperlinked to the Company’s Web site home page

  Placement of the Company advertising banner

  • placement of an on-line advertisement pursuant to the provisions of the agreement by the end of August 2011, within 5 days from the day the banner is received and agreement is signed, on the home page of EMI, Festival of SD-M category and Maecenas of the Festival of SD-M category

  Placement of the Company’s full page advertisement in

  • the book by W. Pazdan “Zrównoważony rozwój i muzyka” [Sustainable Development and Music] given to the guests during all Festival events; content and electronic form in an agreed upon format will be prepared by the Company

  Company’s Promotional Stand:

  • company’s promotional stand in the Gala foyer

  Advertising boards

  • placement of 2 advertising boards prepared by the Company in the foyer during each Gala,

  Hostesses

  • opportunity to let in 5 hostesses representing the Company during each Gala

  Photo service

  • transfer to the Company of intellectual property rights to pictures taken by its photo service during each Gala, Workshops  and Festival concerts

  The payment for the “Maecenas of the Festival of SD-M Opole 2010” Package is 25000zł.

  Friend of Festival of ZR/SD-M
  Wanda Pazdan 28 Aug 2009
  • Friend of the International Festival of Sustainable Development and Music  Opole September – December 2010

   Friend of the International Festival of SD-M Opole 2010

   Friend of the International Festival of SD-M Opole 2010

   • has the right to use the title of “Friend of the International Festival of Sustainable Development and Music, Opole 2010,” as well as the title of “Friend of the International Festival of SD-M Opole 2010” in contacts within the state and abroad, from the date of signing the agreement up to December 31, 2011.

   Inauguration Gala

   • participation of the Company Representatives in the Festival Inauguration and Closing Galas, pursuant to the scenario, which provides for the opportunity of comments on the platform.

   Invitations

   • 5 two-person invitations to the Inauguration Gala on September 7,2010 (10 reservations)
   • 5 two-person invitations to the Festival Closing Gala on December 7,2010 (10 reservations)

   Announcements, posters and advertising materials concerning the Festival of SD-M Opole 2010

   • providing information about the Company in announcements, at the EMI Web site, on all posters about the Festival, in advertising materials during the Inauguration Gala and the Gala Closing the Festival of SD-M Opole 2010, during  Workshops “Sustainable development – vision and practice in XXI century” and Concerts within the aforementioned Festival

   Placing the Company logo:

   • in materials advertising the Festival (including posters)
   • on the invitation to each Gala
   • on the agenda for each Gala
   • on information materials pertaining to Workshops  “Sustainable development – vision and practice in XXI century”
   • on agendas for all Festival concerts
   • on the home page of EMI’s Web site

   Placing an active hyperlink to the Company’s Web site

   • on the home page of EMI, Company Logo hyperlinked to the Company’s Web site home page

   Placement of the Company’s full page advertisement in

   • the book by W. Pazdan “Zrównoważony rozwój i muzyka” [Sustainable Development and Music] given to the guests during all Festival events; content and electronic form in an agreed upon format will be prepared by the Company

   Advertising boards

   • placement of 1 advertising board prepared by the Company in the foyer during each Gala,

   Hostesses

   • opportunity to let in 1 hostess representing the Company during each Gala

   The payment for the “Friend of the International Festival of SD-M Opole 2010” Package is 15000zł.

  Guardian of Festival ZR/SD-M
  Wanda Pazdan 28 Aug 2009

  Guardian of the International Festival of Sustainable Development and Music  Opole September – December 2010

  (Guardian of the International Festival of SD-M Opole 2010)

  Guardian of the International Festival of SD-M Opole 2010

  • has the right to use the following titles: “Guardian of the International Festival of Sustainable Development and Music, Opole 2010,” and “Guardian of the International Festival of SD-M Opole 2009” in contacts within the state and abroad, from the date of signing the agreement up to December 31, 2011

  Invitations

  • 1 two-person invitations to the Inauguration Gala on September 7, 2010 (2 reservations)
  • 1 two-person invitations to the Festival Closing Gala on December 7, 2010 (2 reservations)

  Announcements and advertising materials concerning the Festival of SD-M Opole 2010

  • providing information about the Company at the EMI Web site

  Placing the Company logo:

  • on the home page of EMI’s Web site

  Placing an active hyperlink to the Company’s Web site

  • on the home page of EMI, Company Logo hyperlinked to the Company’s Web site home page

  The payment for the “Guardian of the International Festival of SD-M Opole 2010” Package is 5000zł.

  emi_small1zaproszenie.jpgemi_small2.jpg

  “Biznes i Ekologia”  and EMI company convinced that a commune [in Polish: gmina, in other countries also called a municipality or township], as a basic self-government unit, has a huge impact on saving Our Planet and development of the human species,

  announce the Competition for the title of:

  “SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMMUNE”

   ZR/SD Commune 2010, for short

  under auspices of:                                         

  herb woj opolskiego                                                        herb-opola.gif

  Marszałka Województwa Opolskiego     Prezydenta Miasta Opola

  pkdsunesco.jpg                            logo-bcc-pion.jpg

  Polski Komitet ds UNESCO          Business Centre Club

  Krajowa Izba Gospodarcza  pl_dlugie_tlo-biale_kig-szary.jpg

  cte_logo_grafit2.jpg                                 logo_fundacji-being-world.jpg

  COMMITMENT TO EUROPE            BEING WORLD

  The goal is to promote system solutions adopted in communes, as well as communes themselves which:

  – chose to start out on the sustainable development course,

  – are known for their superior management culture,

  – in management take into account capital in the classical meaning of the word but also global human capital and natural capital of the globe,

  – stimulate development of innovative products/services which deserve to be called sustainable development products/services.

  Assessment criteria for the “ZR/SD Commune 2010” title stem from the definition of ZR/SD Commune specified by EMI.

  The results of the Competition will be announced in 2010 during one of the events of the Festival of Sustainable Development and Music in Opole (ZR/SD-M Festival). The winners will receive diplomas and throughout 2010 will be entitled to use the Winner of ZR/SD Commune 2010- Competition (Sustainable Development Commune) graphic symbol.

  The Registration Form for Candidates for the title “ZR/SD Commune 2009” is published on EMI’s website. Registration will be accepted till April 30, 2010. The Application Form for 2010 will be accepted till June 30, 2010.

  Apart from experts from EMI and Partners also a group of invited specialists and interested Internet users will participate in the assessment process, and they will be provided with a special form at EMI’s website for selecting the winners in October and November 2010.

  All COMMUNES OF EUROPE are cordially invited to participate in the Competition!

  All Internet users are cordially invited to select their candidates for winning!

  Some Rules for the Edition of  ZR/SD Commune 2010 Competition

  Patronat medialny:   fob.gif  logo-fenix-bie.jpg logo-otv-mniejsze.jpglogo-radio-opole.jpg  logo_opole_opole_plus.jpg  nto.jpg   nto_pl.jpg   mmopole.jpg  wwwmoj-ogrodnikpl.jpg

  Organizers:

  logo-fenix-bie.jpg                                    logo-emi-wanda-pazdan.JPG

  “Biznes i Ekologia” [“Business and Ecology”] together with EMI company, convinced that people and business are leaders in saving Our Planet and development of the human species,

   announce the Competition for the title of:

  “SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGER”

   ZR/SD Manager 2010, for short

  under auspices of:                                         

  herb woj opolskiego                                                        herb-opola.gif

  Marszałka Województwa Opolskiego     Prezydenta Miasta Opola

  pkdsunesco.jpg                            logo-bcc-pion.jpg

  Polski Komitet ds UNESCO          Business Centre Club

  Krajowa Izba Gospodarcza  pl_dlugie_tlo-biale_kig-szary.jpg

  cte_logo_grafit2.jpg                                 logo_fundacji-being-world.jpg

  COMMITMENT TO EUROPE            BEING WORLD

  The goal is to promote individuals and companies who:

  – chose to start out on the sustainable development course,

  – are known for their superior management culture,

  – in management take into account capital in the classical meaning of the word but also global human capital and natural capital of the globe,

  – stimulate development of innovative products/services which deserve to be called sustainable development products/services.

  Assessment criteria for the “ZR/SD Manager 2010” title stem from the definition of ZR/SD Manager specified by EMI.

  The competition is an amended edition of the Competition/Popularity Contest EKOBIZNESMEN ROKU [ECO-BUSINESSPERSON OF THE YEAR], announced several years ago by the magazine “Biznes i Ekologia.”

  The results of the Competition will be announced in 2010 during one of the events of the International Festival of Sustainable Development and Music in Opole ( Festival ZR/SD-M). The winners will receive diplomas and throughout 2011 will be entitled to use the Winner of ZR/SD Manager 2010 Competition (Sustainable Development Manager) graphic symbol.

  Honorable Titles “ZR/SD Manager 2010” will also be granted, also to people who are not businesspersons, but contribute to implementation of principles of sustainable development.

  The application form for Candidates for the title “ZR/SD Manager 2010” is published on EMI’s website. Registration will be accepted till April 30, 2010. Applications for 2010 will be accepted till 30 June, 2010.

  Apart from experts from EMI and “Biznes i Ekologia” also a group of invited experts and interested Internet users will participate in the assessment process, and they will be provided with a special form for selecting the winners in October and November 2010.

  Huge Companies and MSP  from all Europe are cordially invited to participate in the Competition!

  All Internet users are cordially invited to select their candidates for winning.

  Rules for the Edition of ZR/SD Manager 2010 Competition

  Patronat medialny:   fob.gif  logo-fenix-bie.jpg logo-otv-mniejsze.jpglogo-radio-opole.jpg  logo_opole_opole_plus.jpg  nto.jpg   nto_pl.jpg   mmopole.jpg  wwwmoj-ogrodnikpl.jpg

  Organizers:

               logo-fenix-bie.jpg                              logo-emi-wanda-pazdan.JPG

  ZR/SD Firm – Definition
  Wanda Pazdan 3 Jan 2009

  “Firma ZR/SD” (in English: ZR/SD Firm) stands for “Firma Zrównoważonego Rozwoju,” or “Przedsiębiorstwo Zrównoważonego Rozwoju” (sustainable development company/enterprise).

  A firm can be called a sustainable development company/enterprise if:

  – in its vision statement it has included assurance of its existence and development in the specified remote future, along with respect to the environment and needs of local communities,

  – and has transformed such a vision into a strategy of sustainable development in a manner which ensures control of its implementation,

  – while its planning and operation management system has been adapted to reporting progress in pursuit of sustainable development,

  – the strategy has been harmonized with EU, national and local strategies of sustainable development

  – it has developed and announced a declaration of sustainable development culture.

  Yearly Report in GRI format or a similar one is audited by independent organization and publicly available.

  THE DECLARATION OF FIRM CULTURE IN THE SPIRIT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT should include the following declarations:

  – declaration to implement a progress management system in pursuit of sustainable development;

  – declaration to implement public domain annual reports pursuant to GRI (Global Reporting Initiative) recommendations or in a similar form and to have them audited by an independent entity (university, institute, consulting company, etc.);

  – declaration to manufacture products or to provide services to the market which are gradually more energy-saving, water-saving, less material consumptive, with lower direct and indirect emission of CO2 and other greenhouse gases, with decreasing direct or indirect emission of all process pollutants, with growing share of green energy consumption from local materials, with minimization of waste and involvement of modern methods of waste disposal, with increasing role of recycling services of the sold products, commodities and services which do not have a negative impact on ecosystems (biodiversity), which do not imperil health of human beings, with extended lifecycle through facilitating availability of spare parts throughout the anticipated time of product use;

  – declaration to use power, water and materials more sparingly for non-production purposes;

  – declaration of becoming independent from power providers, taking into account green energy;

  – declaration to minimize individual transportation needs and to optimize transportation fleet from the ecological and financial perspective;

  – declaration to care about safety at work;

  – declaration to educate employees on permanent basis, taking into account the role of literature, music (art) and physical exercise in development of creative individuals;

  – declaration to support prevention of disease;

  – declaration to support tolerance of cultural diversity;

  – declaration to increase percentage share of green procurements;

  – declaration to increase percentage share of orders from suppliers who respect the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Charter of Human Rights;

  – declaration of intensifying care about esthetic impression of the workplace and company premises, as well as about employees’ culture;

  – declaration to care more about development of local and world community.

  Signed by a person  formally representing a given firm

  Culture can be defined as the whole complex ofproducts and human efforts, material and nonmaterial  (i.e. spiritual, symbolic, such as mental and behavioral patterns).

  THE DECLARATION OF COMMUNE CULTURE IN THE SPIRIT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT should include the following declarations:

  – declaration to implement a progress management system in pursuit of sustainable development;

  – declaration to implement public domain annual reports pursuant to GRI (Global Reporting Initiative) recommendations or in a similar form and to have them audited by an independent entity (university, institute, consulting company, etc.);

  – declaration to care about safety, including, among others declaration to implement a Commune Energy Center with green energy, declaration to care about the quality of air, water, soil, biodiversity;

  – declaration to implement a Commune Database, based on GIS, for strategic and operations management;

  – declaration to minimize wastes and apply modern waste disposal methods;

  – declaration to implement a commonly available sewerage and water supply system;

  – declaration to minimize individual transportation needs and to optimize transportation fleet from the ecological and financial perspective;

  – declaration to promote continuous education;

  – declaration to support education which appreciates the role of literature, music (art) and physical exercise in development of creative individuals;

  – declaration to promote prevention of disease;

  – declaration to promote tolerance of cultural diversity;

  – declaration to prevent social pathologies;

  – declaration to promote changes in consumption patterns (music, art, physical culture are also legitimate consumer goods);

  – declaration to increase percentage share of green procurements in the procurement pool;

  – declaration to increase percentage share of orders from suppliers who respect the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Charter of Human Rights;

  – declaration to exercise greater care for clients, ergonomics and esthetic impression of the communal office and area of the commune as a whole, cultural heritage and culture of employees;

  – declaration to initiate changes in education, health care, business, society, non-governmental organizations, in political life, and in the media in the direction of sustainable development.

  Signed by the Head/Mayor/President of the City/Town

  ZR/SD Manager: sustainable development manager is a manager who through her or his activity and impact on the employees has managed to:

  – formulate with her or his employees a vision statement concerning the development of the given organizational unit in the specified remote future, a vision in which economic development goes hand in hand with respect to the environment and the society,

  –  transfer the vision statement into a strategy of sustainable development and main strategy in a way which:

  – enables them to control its implementation;

  – ensures alignment of the form and goals with strategies of higher levels of administration, up to the EU;

  – adjust planning and operation management system to reporting progress in pursuit of sustainable development;

  – develop and implement a declaration of culture of the organization in the spirit of sustainable development;

  – provide an atmosphere in which employees are encouraged to question status quo and to take risk;

  – develop employee’s imagination and spirituality and to motivate them to continuous education;

  – stimulate employee’s creativity.

  By her or his activity they stimulate development of innovative products/services which deserve to be called sustainable development products/services. SD Manager supports cultural, health and educational projects.

  Commune ZR/SD – definition
  Wanda Pazdan 30 Nov 2008

  “Gmina ZR/SD”  stands for ” zrównoważonego rozwoju” / sustainable development commune. In Polish “sustainable development” means “zrównoważony rozwój”.

  Commune can be called a sustainable development commune if:

  – in its vision statement it has included economical development in the specified remote future, along with respect to the world environment and needs of people on the world,

  – and has transformed such a vision into a strategy of sustainable development in a manner which ensures control of its implementation,

  – while its planning and operation management system has been adapted to reporting progress in pursuit of sustainable development,

  – the strategy has been harmonised with EU strategy, national and local sustainable development strategies,

  it has developed and announced a declaration of the culture of sustainable development.

  Veronica Kadlubkiewicz
  Wanda Pazdan 29 Sep 2008

  belemw.jpg                 

   “… a dazzling violinist..” in the words of Herman Trotter (High Fidelity Magazine)

  Master Class, Minturno, Italy 14-18 July 2009  – registration up to 15 May2009 

  Veronica Schreiber Kadlubkiewicz graduated with highest honors of the Warsaw Academy of Music in Poland and continued her studies in the USA with Henryk Szeryng, Roman Totenberg and Paul Zukofsky. Finalist of the Alberto Curci Competition in Naples, Italy, she received a special award from the Rockefeller Competition for Excellence in American Music in Washington D.C. Ms. Kadlubkiewicz has appeared as soloist with orchestras in the USA, Poland, Italy and Spain. She has also frequently performed at such festivals as Marlboro Music, Bach Aria Festival, Monadnock Music, Estatedi Radicondoli, Musica Electronica Nova and Warsaw Autumn Festival. An avid performer of solo violin recitals sought out for her interpretations of contemporary music, each year she premieres new compositions written for her. She was a participant in the Sommerkurs fur Neue Musik in Darmstadt and a member of Creative Associates in Buffalo, NY.
  Formerly concertmaster of the Polish Chamber Orchestra, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria and the New Hampshire Symphony, Veronica Kadlubkiewicz has also played with the Orpheus Chamber Orchestra, the Boston Symphony Orchestra, and the New England Camerata. She taught violin and chamber music at the University of Massachusetts in Amherst, Smith College and Amherst College.
  Ms. Kadlubkiewicz now resides in Paris, France where she has appeared at Salle Cortot; Ecole Normale Supérieure, rue d’Ulm; St. Julien le Pauvre; and Eglise de Trinité among others. Last season she performed in Italy, the USA, Poland, France and premiered compositions by Francois Nicolas, Salvatore Macchia and Beatriz Ferreyra, all written for her. The season 08/09 will see her giving many “all Bach” presentations of his solo violin works, the Concerto by Philip Glass as well as piano-violin recitals.
  Ms. Kadlubkiewicz has recorded for Gasparo and CRI labels, Polish Radio, and WDR in Germany.

  maria-1_maly.JPG

  Concert pianist, professor of piano, juror of piano competitions. Throughout her life music has been the central focus and inspiration. Conveying its inherent contents and emotions she considers her life mission fulfilled by performing and teaching. Maria Szraiber is also interested in various questions concerning both the composer’s work and its interpretation potential in the field of the piano literature as well as in the history of piano playing. She also devotes some of her time to the matters of the teaching process organization at the different levels of music education.

  Born in Silesia Maria Szraiber there began the piano education leading her to the graduation from the Music Academy in Katowice.

  Her teachers were: Wanda Chmielowska, heir of the famous piano school of T. Leschetizky and Bolesław Woytowicz, heir of the pure F. Chopin tradition, through Karol Mikuli, F. Chopin’s pupil. Maria Szraiber’s piano studies were completed at the famed P. Tchaykowsky Conservatory in Moscow where she worked under the guidance of Tatiana Nikolajeva and Rudolf Kerer, both well known representatives of the Russian school of piano playing.

  Maria Szraiber has performed in concert halls throughout Poland and most of Europe, as well as in the United States, China, Japan, South Korea and Australia.
  She has made many recordings. Playing the wide repertoire she is particularly associated with the music of Chopin and Debussy as well as with many works from the rich Polish piano  literature. Some of her concerts have been enriched by her own comments.

  Maria Szraiber often gives concerts in the places connected with Fryderyk Chopin, like Żelazowa Wola, the place of his birth, under the composer’s monument in the Łazienki Park in Warsaw and others.
  In addition to performing Maria Szraiber loves to teach. She is a full professor at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw where she was also elected dean of the Department of Piano, Harpsichord and Organ and was as well head of the Piano Chair.

  For many years Maria Szraiber has been conducting master classes and giving lectures in Poland and abroad. She has sat on the jury of a number of piano competitions. In line with her interest in the history of piano playing she has been presenting a series of concert-lectures and reminiscences entitled “Nestors of Polish Piano Pianistics”. As a result of the series a two volume publication appeared under the same title including biographies and reminiscences devoted to Zbigniew Drzewiecki, Jerzy Lefeld, Aleksander Michałowski, Stanisław Szpinalski, Józef Śmidowicz, Margerita Trombini-Kazuro, Józef Turczyński, Maria Wiłkomirska and Jerzy Żurawlew. The book, published also in English, is accompanied by CDs with the recordings of the presented pianists.

  Maria Szraiber’s  interest in teaching led her to prepare a large monograph On Educating the Artist-Performer at the College Level of Piano Studies (AMFC, Research Bulletin no. 44, Warsaw, 1999).
  Studying and interpreting the literature for the piano as well as artistic activities of great composers are sources of inspiration for her writings and lectures. Here are a few examples:

  • The Waltz. The Road to Artistic Stylisation in the Work of F. Chopin – an article contributed to “Fuga” (2001 no. 4),
  • C. Debussy – composer of piano music and pianist (Gdańsk Music Academy, Research Bulletin “Piano Music”, Gdańsk 2004);
  • Polish Piano Playing Tradition. The Leschetizky heritage in the rich history of Polish XXth century pianistics and piano pedagogy (Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien 2006);
  • T.Leschetizky – great teacher of pianists (Gdańsk Music Academy, Research Bulletin “Piano Music”, Gdańsk 2007);
  • lectures and comprehensive talks accompanying specially profiled concerts, e.g.:
  • o F. Chopin’s waltzes – The peak achievement of artistic stylisation of dance;
  • o Polish pianists of international renown at the turn of the XXth century;
  • o Polish piano music in the Chopin circle (1999);
  • o Edward Grieg – composer, pianist, conductor (1997);
  • o Grażyna Bacewicz – the universal musician.

  Maria Szraiber has always been deeply concerned about the organization of music education at all levels. During her long term as dean she launched various initiatives in the search for the optimal syllabus for music universities. She also serves as an expert advisor for the Ministry of National Education.

  zdjecie.JPG

  “Of all my students, Magda plays in the most beautiful way…” – that is how Tadeusz Wroński, a longtime professor of the Academy of Music in Warsaw, one of the greatest and most versatile of Polish teachers of the art of violin playing, used to say about Magdalena Rezler-Niesiołowska. The artist proved that opinion was justified by winning a number of such reputable international violin competitions as Queen Elisabeth of Belgium in Brussels, Jacque Thibaud in Paris or Karl Flesch in London. She also won medals at the Biennale in Bordeaux and, together with her string quartet, in Budapest.

  Born in Bydgoszcz, in a known family of musicians, she graduated from the Academy with honors, being a student of Professor Wroński and of closely cooperating with him Stanisław Kawalla. As a soloist, she takes part in symphony and chamber concerts and performs recitals in almost all European countries, but also in the USA, Mongolia and South Korea. Her performance was often recorded for the radio and television in Poland, Czechoslovakia, East Germany, West Germany, Belgium and France. Her repertoire includes over 30 concertos with orchestra and 20 recitals. She was a concertmistress of the “National Philharmonic Chamber Musicians” orchestra of Karol Teutsch, performing many solo concertos with it; currently she also takes part in chamber concertos in Germany and Switzerland, cooperating with excellent instrumentalists, such as “Freiburger Barock Solisten.”

  Magdalena Rezler-Niesiołowska, following the steps of her professors, is an excellent educator – for many years she led a violin class in her home Warsaw university, and since 1991 she has been a professor in the renown Hochschule für Musik in Freiburg (Germany). Her graduates are members of symphony orchestras in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Bremen, Hamburg, Detmold, Freiburg, Warsaw, Budapest, Zurich, Istanbul, Seoul, Tokyo and of the International Mahler Orchestra. She conducts master courses in Germany, Poland, South Korea, Japan, Austria and the USA. She is a jury member of violin competitions in Poland and abroad.

  Her latest CD “Con bravura e sentimento” with Polish virtuoso music for solo violin, recorded with her husband, a well known conductor Maciej Niesiołowski, gained wide attention and admiration. Wanda Wiłkomirska wrote about it in the letter to performers: “…congratulations both for the idea and for performance….Magda’s performance is unusually delightful…You play Wieniawski Polonaise better than all the candidates for the Wieniawski Competition put together…Scherzo-Tarantella sounds perfect, but to be effective it must be played with such rhythmic precision and such fantastic accompaniment as you do…”

  For the last few years (2005-2007) Magdalena Rezler-Niesiołowska has performed mainly in Germany – a lot of recitals of diverse scope, such as a solo recital (with sonatas of Bach, Bartók, Bacewiczówna, Ysaÿe and Meyer), all Beethoven’s sonatas, recitals of Polish music and other. Moreover, together with recognized artists, she took part in many concerts of chamber music with orchestras in Poland, Switzerland and Germany. Recently, with “Capella Bydgostiensis,” she performed Mozart concertos in Germany. With the National Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice, she played a violin concerto of Krzysztof Meyer and with Juliusz Berger – concerto for violin and violoncello of the same composer.

  Magdalena Rezler-Niesiołowska – pearl from Poland  “…The chance to admire of a Polish virtuoso of this class does not happen too often in Chicago. A virtual pearl from Poland! We thank you for that concert….”    Dziennik Związkowy (Polish Daily News), Chicago April 9, 2004.

  37th Poznań Musical Spring Festival
  “…Comprehensive perfection of this piece (Espressioni Varianti of Tadeusz Baerd) was connected with the orchestra’s high level of performance and fascinating, as far as technique and expression is concerned, playing by a soloist Magdalena Rezler-Niesiołowska…”  Tadeusz Szantruczek Ruch Muzyczny, December, 2002

  In the best style
  “… She plays Bach in the way the greatest masters played him…”              Ludwik Erhard Ruch Muzyczny April 15, 2001                            

  Great violin solo. Concert in Hochschule fuer Musik in Freiburg, performed by Magdalena Rezler
  “Magdalena Rezler did not take the easy way out during the evening solo program in the Chamber Hall of the University. From the very first to the last minute, from Bach’s Sonata No.1 till Ysaÿe’s ballad, the concert was dominated by virtuosity of the violin player…
  The technique of playing justifies comparison of the concerto to a hurdle race. The Freiburg professor did not give the audience any rest periods, performing in a masterful, commanding respect way…                 Badische Zeitung. June 5, 2001

  “…Magdalena Rezler’s violin sounds very beautiful, with sincerity and great power to persuade. This typical East European sound matched perfectly Bach’s Sonata. Her music was like a fervent prayer, personal communication with God. Ysaÿe’s solo sonata was played with  astonishing virtuosity, and in the “Arethusa´s Fountain” the artist, together with the pianist Naoko Matsumoto,  conjured up a mystic atmosphere. The concert, crowned with performing Ravel’s “Tzigane” and Elgar’s “The Snow,” proved to be a great success of the violinist.”               Tokyo, November 28, 2001

  “…Fascinating lightness of playing!
  Inspiring performance and the skill to explore the lyric nature of contrasting fragments of Strauss’ sonata…” Badische Zeitung December 12, 2001

  “…The soloist of the evening, presenting herself in Concerto A minor, was a violinist of Polish origin, Magdalena Rezler, professor of Freiburg University of Music. She enriched her interpretation by powerful momentum and, at the same time, flexibility of sounds, which inspired the orchestra to perform with even stronger emotion…”          Darmstädter Echo  December 13, 2000

  Summer meetings in Radziejowice
  “…Experts on music sitting among the audience admired Magdalena Rezler’s craftsmanship and control of the violin and her interesting interpretation of Romance, Krakowiak (Cracovienne), Burlesque or all three Wieniawski’s pieces that she played. … Only real virtuosi are capable of playing like this. The audience recognized it instantly. Thunderous applause and several encores were the result …                          August 16, 2000                

  “…In solo parts of popular around the world violin compositions, this time we had an opportunity to listen to the famous Magdalena Rezler-Niesiołowska. Bach violin Concerto in A minor in the violinist’s interpretation was first of all intriguing by its sound quality. …, virtuoso Rondo capricioso of Camille Saint-Saëns, full to the brim with Spanish fiery enthusiasm, fully highlighted the violinist’s brilliant craftsmanship, so impressive due to sparkling figurations, especially extraordinary flexibility in the use of the bow…” Katarzyna Kaczmarczyk     Gazeta Wyborcza, Opole    October 9, 2000

  POLISH DAYS – CONCERT IN “KLEINE MUSIKHALLE” IN HAMBURG
  “…the superiority with which the charming Pole conjured up such a composition as Ravel’s “Tzigane.” It was equally astonishing with what self-restraint she immersed herself in the beauties of Beethoven’s Sonata… rich artistic maturity and devilish virtuosity in the caprices of Paganini and Polonaise of Wieniawski kept one in constant suspense…”
  Hamburger Abendblatt

  It was a concert that filled the audience with wonder, which then broke into frantic applause – not a common view among the people of the North, usually reserved in their manner. Playing translates into presenting something extraordinary – nobody could prove it better that than the Warsaw violinist Magdalena Rezler. “Super-musical” to the bone, M.R. plays with her whole body, and while playing she reads aloud the whole intensity of her interpretations. To listen and see how this Pole plays – is a real pleasure!                                                              Cuxhavener Nachrichten

  Extraordinary concert of the Dresden Philharmonic
  “…It was followed by Beethoven violin concerto in D major performed by a Polish violinist Magdalena Rezler, quite familiar to the audience due to her many performances and having a faithful group of local listeners. After compositions of Karłowicz, Bacewicz and Viotti, it was her most ambitious challenge. The way she met it commands sincere respect. Her mind concentration and excellent control with which she performed were almost palpable when she was getting out of it all forms and content that so much distinguish it. On the other hand, the intensity of her playing was remarkable, and the same could be said about savoring many lyric fragments – all the time maintaining enviable lightness of sound. Vigorous presentation of the dramatic events of the composition was also remarkable. …”                         Saechsische Neueste Nachrichten

  …her cultured, free of any trace of exaltation interpretation of Mendelssohn concerto and excellent performance of Ysaÿe’s Ballad as an encore offered hope that organizers of musical life in Silesia will remember about this soloist more often in the future.                             Gazeta Robotnicza, Wrocław

  Wydawca: Universal Music Polska ACD 111-2
  CON BRAVURA e SENTIMENTO
  Polska muzyka wirtuozowska
  Andrzejowski, Chopin, Statkowski, Wieniawski, Zarzycki
  Opracowanie na skrzypce i orkiestrę ARNOLD REZLER
  Magdalena Rezler-Niesiołowska skrzypce
  SINFONIETTA BYDGOSTIENSIS
  Maciej Niesiołowski dyrygent

  PROPOZYCJE PROGRAMÓW RECITALI

  I

  J. BRAHMS 3 Sonaty na fortepian i skrzypce
  G-dur op.78 ca 25′
  A-dur op.100 ca 18′
  d-moll op.108 ca 20′
  całość z przerwą ok. 100 minut

  II

  MOZART – BEETHOVEN – BRAHMS
  Wieczór sonat na skrzypce i fortepian

  III

  WIECZÓR SONAT ROMANTYCZNYCH na skrzypce i fortepian

  F. Mendelssohn – Sonata F-dur
  E. Grieg – Sonata c-moll
  C. Franck – Sonata A-dur z przerwą ok. 120 min.

  IV

  HITY MUZYKI FRANCUSKIEJ na skrzypce i fortepian

  C. Franck Sonata A-dur
  C. Saint-Saens Introdukcja i Rondo-Capriccioso
  E. Chausson Poem
  M. Ravel Tzigane

  V

  KONCERT BISÓW

  Przykład programu:

  A. Dvorak Humoreska
  A. Chaczaturian Maskarada
  K. Bohm Gavot
  C. Debussy Minstrels
  H. Wieniawski Polonaise
  Legenda
  Kujawiak
  J. Massenet Thais
  J. Suk 4 Utwory
  D. Szostakowicz 4 Preludia
  R. Statkowski Mazurek
  Kujawiak
  A. Andrzejowski Burleska

  Program można dowolnie wymieniać, wydłużać lub skracać
  Przeciętny czas koncertu (z przerwą) ok. 100-110 minut

  VI

  MUZYKA POLSKA na skrzypce i fortepian

  J. Paderewski Sonata
  K. Szymanowski Sonata
  A. Zarzycki Romans
  Mazurek
  H. Wieniawski Scherzo-Tarantella
  Legenda
  Polonaise A-dur

  Albo

  J. Paderewski Sonata
  K. Szymanowski Mity
  Nokturn i Tarantela
  W. Lutosławski Partita

  Programy można dowolnie wymieniać.
  Przeciętny czas koncertu (z przerwą) 100 do 120 minut

  VII

  DUET SKRZYPCOWY
  MUZYKA POLSKA i NIEMIECKA

  Wyk.: Magdalena Rezler Niesiołowska
  Adam Niesiołowski

  Program:

  G. Ph. Telemann Sonata kanoniczna G-dur na dwoje skrzypiec
  J. S. Bach Chaccona d- moll na skrzypce solo
  J. Spohr Duet Es-dur op.3

  F. Janiewicz Divertimento na 2 skrzypiec
  G. Bacewicz Sonata na skrzypce solo
  H. Wieniawski Kaprys op.18 nr 2 na dwoje skrzypiec
  G. Bacewicz Suita na dwoje skrzypiec

  VIII

  MUZYKA XX WIEKU na skrzypce i fortepian

  P. Hindemith Sonata Es-dur op.11 nr.1
  S. Prokofiew Sonata D-dur op. 94a
  G. Bacewicz Sonata nr.4
  W. Lutosławski Partita

  IX

  DZISIEJSZA MUZYKA POLSKA na skrzypce i fortepian

  K. Meyer Sonata na skrzypce solo
  Misterioso op. 93 na skrzypce i fortepian
  R. Twardowski Capriccio In Blue
  Niggunim
  A. Tansman Cinq Pieces
  H. M. Górecki Variazioni

  PROPONOWANE UTWORY Z ORKIESTRĄ

  KONCERTY:
  Bach Koncerty E-dur i a-moll Vivaldi Cztery pory Roku
  Mozart – wszystkie koncerty
  Beethoven – D-dur
  Mendelssohn e-moll
  Lalo (Symphonie espagnole)
  Wieniawski – d-moll
  Brahms – D -dur
  a-moll (na skrzypce i wiolonczelę) Sibelius -d-moll
  Bruch – g-moll
  S. Prokofiew – g-moll
  Karłowicz A-dur
  Szymanowski – nr.1 i nr.2
  Meyer – nr. 2
  na skrzypce i wiolonczelę

  INNE UTWORY:

  Beethoven – Romanse
  Chausson – Poem
  Ravel – Tzigane
  Saint-Saens – Introdukcja i Rondo Capriccioso op.28
  – Havanaise op.83
  Baird – Espressioni Varianti
  Lutosławski – Partita

  OPRACOWANIA NA SKRZYPCE Z ORKIESTRA
  ARNOLDA REZLERA:

  Kreisler – Kaprys Wiedeński
  – Radość Miłości
  Wieniawski – Polonez A-Dur op.21
  – Scherzo-Tarantella op.16
  – Legenda op.17
  – Walc-Kaprys op.7
  – Kujawiak
  – Pieśń Polska op.12
  Zarzycki – Mazurek G-Dur op.26
  – Romans op.16
  Andrzejowski – Burleska
  Statkowski -Krakowiak op.7
  Chopin – Grande Valse a-Moll op.34
  – Valse h-Moll op.69
  – Nokturn cis- Moll op.posth

  Andrea Passigli – artist and educator
  Wanda Pazdan 20 Nov 2007

  pass3p.jpg Andrea Passigli studied in Italy and in the United States. He graduated cum laude from the Conservatory L. Cherubini in Florence under the guidance of Maria Tipo and participated in the Marlboro Music Festival at the invitation of Rudolf Serkin, whose teaching had a fundamental role in his musical development, which is mainly directed towards Viennese classicism. Important points of reference in his education where also his meetings since childhood with Pablo Casals, Nikita Magaloff.. Mr. Passigli, who has constant interest for chamber music and Lied, has performed in recitals and concertos in Italy, U.S.A, Austria, England, Holland, Russia, Rumania, Yugoslavia, Hungary and Poland. He has recorded an album of 2CD with music for piano solo by Schubert, edited by fonè, a CD dedicated to Lieder on texts by Heine with the baritone Leonardo Wolovsky, and one on French impressionism with flutist Alexander Duisberg edited by Ema Records. He is Professor of Piano at the Conservatory G. Frescobaldi in Ferrara.

  Reviews
  Wanda Pazdan 20 Nov 2007
  “…..From the first phrases of the Mozart Sonata….Andrea Passigli showed the security of a first rate musical temperament: his extremely clear phrasing, inspired by the noble calm of great Mozart interpreters like Walter and Fisher with his ” cantabile” always expanded and cordial but at the same time rigorously accentuated. These gifts that one cannot acquire, were demonstrated by the pianist in the great pages of Chopin, and with particular congeniality in the Schubert Sonata….”.Giorgio Pestelli, LA STAMPA – Torino“….Passigli plays with musicianship, understands what he plays, knows how to highlight the focal points of the various works with a striving for perfection that is admirable….”.Leonardo Pinzauti, LA NAZIONE – Firenze“…Andrea Passigli is a secure and incisive artist who, guided by nobility and taste, instinctively rejects unnecessary effects and forced expressiveness. Instead, through his interpretation, he aims at a continuous tension of the phrasing which becomes a synthesis both direct and dramatic……”.Giuseppe Rossi,  PAESE SERA – Firenze“….What is striking about Mr. Passigli in general is his ability to move the audience from preoccupation with the pianist to concentration on the music itself, the true sign of a worthy performer…”.Luise Forsyth INTERNATIONAL DAILY NEWS

  “…The interpretative line chosen by Andrea Passigli, a pianist with an  Italian-American background, is rather clear and tends to conserve the simple and intimate image of Schubert tied to the tradition… The music develops under the sign of  naturalness… significant is his respect for  Schubert’s dictate, apparent in the extreme care with which he plays  what is written on the page, and above all – an extremely rare case -in observing all the written repeats… The musical line develops with absolute precision and from this it draws its strength…”

  G.Moroni  AUDIO REVIEW

  “…The performer allows himself to be taken by the ecstasy of sound, but without ever losing sight of the movement’s formal aspects…Particularly successful are the second and the third Moments Musicaux and the first of the Impromptus. It is the second time that I express a positive judgement on an Italian pianist’s achievement with Schubert…”

  Francesco Lo Cascio CD CLASSICA

  “…Beethoven, Bartok, Schumann: three distant musical worlds that Passigli outlined with an intelligent interpretation, always stylistically conscious and at the same time without calculated schematism….”.

  Gilberto Costa, PAESE SERA, Firenze

  “…..Mr. Passigli played putting emphasis, especially in Bach, on thoughtful moments of subtle intimacy, with a gentle and at times rich touch, and on clear differences in the dynamic ranges. In Schumann’s Carnaval, the complex elements of the musical operation were fully evidenced , in an inspired  and meditated performance, at times impetuous, that perfectly highlighted the spirit of the piece…..”.

  LA NAZIONE, Arezzo

  “….Mr. Passigli gives us, intact and fascinating, Schubert’s rediscovery of expanding to infinity those essential melodic lines, the sublime “thematic” hints, which are symptoms of an unrepeatable creative inspiration….”

  Raffaele Fresu, IL RESTO DEL CARLINO –  Ferrara

  “….His platform demeanour was serious, confident , and self-possessed and….he demonstrated firm command of his fingers and the keyboard in a demanding program…”.

  Alan  Kayes, EAST HAMPTON STAR – New York

  Dyskografia Andrea Passigli
  Wanda Pazdan 20 Nov 2007

  Wydawca: foné 97F 01/02
  Franz Schubert – solo fortepianowe Andrea Passigli
  CD I Sonata B-dur D960
  CD II 4 Impromptus D899, 6 Moments Musicaux

  Wydawca: EMA RECORDS DD60001
  HEINE LIEDER                                                                                                      Leonardo Wolovsky – baryton
  Andrea Passigli – fortepian
  Schubert, Schuman, Wieck, Mendelssohn, Liszt, Brahms, Grieg

  Wydawca: EMA RECORDS DDD70013
  Aleksander Duisberg – flet
  Andrea Passigli – fortepian
  Fauré, Ravel, Debussie, Bartók

  Repertuar Andrea Passigli
  Wanda Pazdan 20 Nov 2007

  PROGRAM 1 FRANCISZEK SCHUBERT

  • 4 IMPROMTUS op. 90 . D 899 ( 1827)
   1797 – 1828
   Allegro molto moderato
   Allegro Andante
   Allegretto

  albo

  • 6 MOMENTS MUSICAUX OP.94 D780
   1) C dur – moderato
   2) As dur – Andantino
   3) f moll – Allegro moderato
   4) cis moll – Moderato 5) F minor – Allegro vivace 6) A flat major – Allegretto

  albo

  • 12 LAENDER op. 171
   3 KLAVIERSTUCKE OP. POSTH.
   n. 1  es moll – allegro assai
   n. 2  Es dur – allegretto
   n. 3  C dur – allegro

  ———————————————————————

  • SONATA B DUR OP. POST. D 960 ( 1828 )
   Molto moderato
   Andante sostenuto
   Scherzo: allegro vivace con delicatezza Rondò: allegro ma non troppo

  PROGRAM 2

  BELA BARTOK

  • TRZY RONDA NA TEMATY LUDOWE (1916-1927)
   1- Andante
   2- Vivacissimo
   3- Allegro molto ( 8 min.)
   15 WĘGIERSKICH PIESNI CHLOPSKICH (1914-1918)¼br> -Quattro antiche melodie
   -Scherzo
   -Ballata
   -Antiche melodie di danza ( 13 min.)
  • SUITA OP. 14 (1916)
   -Allegretto
   -Scherzo
   -Allegro molto
   -Sostenuto
   ( 8 min.)

  ————————————-

  • CZTERY PIEŚNI POGRZEBOWE OP.8/A (1909-1910)
   -Adagio
   -Andante
   -Poco lento
   -Assai andante (10 min.)
   SONATA ( 1926 )
   -Allegro moderato
   -Sostenuto e pesante
   -Allegro molto (15 min.)

  PROGRAM 3

  • W.A. MOZART, FANTAZJA d moll
  • L.V.BEETHOVEN, SONATA C DUR OP. 53 ( WALDSTEIN )

  ———————————————

  • F. CHOPIN,
   • 2 ETIUDY OP. 25
   • BALLADA g  moll. OP. 23
   • FANTAZJA f moll. OP. 49

  PROGRAM 4

  • A. SCARLATTI, TRZY SONATY.
  •  S. BACH, PARTITA N. 4 D DUR

  —————————————————-

  • J.BRAHMS, VARIATIONS AND FUGUE ON A THEME BY HAENDEL

  PROGRAM 5

  W.A. MOZART

  • SONATA IN F MAJOR K. 280
   SONATA IN B FLAT MAJOR K . 281

  ——————————————-

  C. DEBUSSY

  • DEUX ARABESQUES albo
   2 PRELUDES FROM BOOK 1
   Le vent dans la plaine
   La Cathedral Engloutie

   CHILDREN’S CORNER SUITE

  PROGRAM 6

  • L.V. BEETHOVEN, 6 BAGATELLES OP. 126
   albo
  • F.J.HAYDN, SONATA IN E FLAT MAJOR HOB XVI:52
   albo
   SONATA IN D MAJOR HOB XVI:19
  • L.V.BEETHOVEN, SONATA IN A FLAT MAJOR OP. 110

  ——————————————————

  • R.SCHUMANN, CARNAVAL OP. 9

  PROGRAM 7

  • R. SCHUMANN, PAPILLONS OP. 2
   WALDSCENEN OP. 82

  ————————————————————

  • R. SCHUMANN, CARNAVAL OP. 9

  PROGRAM 8

  • B.BARTOK, SUITE OP. 14
  • C. DEBUSSY, DEUX ARABESQUES
  • A. SKRIABIN, ETUDE OP. 8 N. 12
   ETUDE OP. 65 N.1
   5 PRELUDES OP. 74

  ——————————————————–

  • R. SCHUMANN, CARNAVAL OP. 9

   

  Biografie artystów
  Wanda Pazdan 20 Nov 2007

  pass3p.jpg

  Pianista Andrea Passigli studiował we Włoszech i USA. Ukonczyl  z najwyzszym odznaczeniem  Konserwatorium L. Cherubini we Florencji w klasie Marii Tipo. Na zaproszenie Rudolfa Serkina uczestniczył w Marlboro Music Festival. Rudolf  Serkin miał duży wpływ na muzyczny rozwój artysty i jego szczegolne zainteresowanie wiedeńskim klasycyzmem. Silny wpływ na osobowość artysty mieli również Pablo Casals i Nikita Magaloff, z którymi spotykał się od dzieciństwa. Andrea Passigli jest solistą, kameralistą i posiada glebka znajomosc repertuaru Lieder. Grał recitale i koncerty we Włoszech, USA, Austrii, Angli, Holandii, Rosji, Rumunii, Jugosławii, na Węgrzech i w Polsce. Nagrał podwójny album z muzyką na fortepian solo Schuberta wydany przez “foné” oraz  CD “Ema Records” z flecistą Alexandrem Duisbergiem, poświęcony francuskiemu impresjonizmowi, jak również CD z barytonem Leonardo Wolovsky z Lieder do tekstow Heinego. Andrea Passigli jest profesorem fortepianu w Konserwatorium G. Frescobaldi w Ferrarze we Włoszech.

  veronica_pp.jpgSkrzypaczka Weronika Kadłubkiewicz jest absolwentką Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie w klasie Krzysztofa Jakowicza. Kontynuowała studia z Henrykiem Szeryngiem i Romanem Totenbergiem w USA. Solistka wielu orkiestr w Polsce, USA i Europie, koncertmistrz New Hampshire Symphony, Orchesta Filarmonica de Gran Canaria i Polskiej Orkiestry Kameralnej. Grała również z Boston Symphony i Orpheus Chamber Orchestra. Dwukrotnie uczestniczyła w Sommerkurse w Darmstadt, a na zaproszenie Lejarena Hillera była rezydentką Creative Associates w Buffalo NY. Występowała na scenach w Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Szwecji, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Kanadzie i USA. Utalentowana wykonawczyni skrzypcowej muzyki współczesnej ma na swoim koncie prawykonania utworów, z których wiele zostało napisanych specjalnie dla niej. Weronika Kadłubkiewicz brała udział w festiwalach: Warszwska Jesień, Marlboro Music Festival, Bach Aria, Monadnock Music i inne. Prowadziła klasę skrzypiec i muzyki kameralnej w Amherst College, University of Massachusetts i w Smith College. Nagrała płyty dla firm Gasparo i CRI. Po dwudziestu latach pobytu w Stanach Zjednoczonych przeniosła się do Paryża.


  SUSTAINABLE DEVELOPMENT


  Logo konkursu
 • SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 • SPIRITUALITY

 • Copyright 2007-2013 by Wanda Pazdan
  Kopiowanie i publikowanie treści pochodzących z tej strony, bez wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie przez autora i redaktora, jest zabronione.
  Zezwala się na drukowanie treści artykułów do użytku własnego, bez prawa do publikacji.